Tejst (Cepphus grylle)

Beskrivelse
Tejsten minder ikke om de andre alkefugle, der forekommer i Danmark. Fjerdragten er helt sort, på nær et hvidt vingefelt, og benene er helt røde hos de voksne fugle. Ungfugle og fugle i vinterdragt er mindre karakteristiske med deres hvide underside og gråmelerede overside, men de har dog også det karakteristiske hvide vingefelt. Hoved- og næbform minder i øvrigt en del om lomviens.

Levested
Tejsten har den største udbredelse af vores alkefugle, eftersom den forekommer langs kysterne i det meste af Nordatlanten og Nordishavet. Ud over at yngle langs Atlanterhavskysten yngler arten desuden i Østersøen. I Danmark, der sammen med Irland udgør artens sydgrænse, yngler tejsten i Kattegat, Store Bælt og farvandet omkring Samsø. Fuglene i Kattegatområdet er meget stationære, og overvintringsområdet ligger følgelig gerne nær ynglepladsen. Ungfuglene trækker dog over korte distancer til andre dele af Kattegat. Langt de fleste danske tejster overvintrer i det sydvestlige Kattegat.


Ynglebestandens størrelse opgjort ud fra DOFs lokalitetsregistreringer i 1993-96.

Normalt yngler tejsten mellem stenblokke eller i sprækker på klippekyster, men da sådanne redebygningsmuligheder ikke findes i Kattegat, må tejsten her ty til andre løsninger. Således yngler tejsten i Danmark i havnemoler, under sten og fiskekasser samt i den sydligste del af Kattegat i lerklinter, som den selv - som det eneste sted i verden - graver redehuller i. Tejsten yngler, ligesom de andre alkefugle, i kolonier. Herhjemme forekommer den i en del små og større kolonier.


© John Larsen

Føde
Tejsten lever af bundfisk som tangspæl og bunddyr som krebsdyr. Derfor yngler tejsten ikke på Bornholm, hvor der som det eneste sted i landet er naturlige redemuligheder, fordi havet er for dybt til fødesøgning.


Vinterdragt. © John Larsen

Bestandsudvikling
Man har en formodning om, at tejsten har ynglet i Danmark i op mod 5000 år, men det tidligste beskrevne ynglefund er først fra 1820'erne. Siden er bestanden gået frem, dog med en mindre kortvarig tilbagegang i forbindelse med olieforureningsulykker i 1970'erne. Den seneste fremgang er hovedsaglig resultatet af en meget positiv udvikling i landets største koloni på Hirsholmene, støttet af et adgangsforbud på sydmolen i Hirsholm Havn. I Norge og Sverige er tejsten gået tilbage i perioden 1970-2000 pga. bifangst i fiskenet, olieforurening samt jagt og ægsamling. De store britiske og finske bestande har været i fremgang omkring årtusindskiftet.


Forekomsten af Tejst i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 52-58 cm
Længde: 34 cm
Vægt: 340-490 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-24 dage
Ungetid: 35 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1530
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: NA
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 168
Sidste måned: 304

Forrige artLink til denne sideNæste art