Huldue (Columba oenas)

Beskrivelse
Hulduen minder meget om en ringdue, men er uden dennes hvide halsplet og de markant hvide striber på vingerne. Den er ikke nær så almindelig. Den er også noget mindre, omtrent på størrelse med en tamdue, som den også let kan forveksles med. Dens stemme er to-tonet og noget mere monoton end de andre duearters. Navnet skyldes, at den benytter huller i træer som redeplads.

Levested
Hulduen er udbredt over hele Europa, undtagen i det nordlige Skandinavien, samt i det nordvestligste Afrika og det vestlige Asien. Den yngler i de fleste egne af Danmark, dog talrigst i Østjylland og på Øerne.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Hulduen lever en noget anonym tilværelse. Den yngler i løvskov, og da den er afhængig af huller, findes den oftest og mest talrigt i gammel naturskov. I Sydvestjylland har den dog en noget anden yngleadfærd. Her yngler den i klitterne i gamle kaninhuller og bunkers fra krigen. Den kan også yngle i falke- og uglekasser, hvilket især er tilfældet i Vendsyssel. Hulduen har haft stor glæde af sortspættens indvandring, idet den yngler i sortspættens gamle redehuller. Den er dog i skarp konkurrence med alliken om redested, og på Bornholm, hvor der ellers er mange sortspættehuller, har hulduen ikke kunnet etablere sig, formentlig pga. den store bestand af alliker. Hulduen overvintrer i Sydvesteuropa. På træk følges den ofte med ringduer, og enkelte fugle kan med held findes i de store ringdueflokke, der passerer landet i september og oktober.


© John Larsen

Føde
Hulduen lever af plantemateriale som frø, skud, rødder, knopper, blomster og blade, men af og til tager den også smådyr som insekter og snegle. Den søger hovedsagelig sin føde på jorden i flokke, men den optræder også enkeltvis i træer og buske i ny og næ.

Bestandsudvikling
En massiv tilbagegang startede i slutningen af 1800-tallet, men udviklingen vendte i de seneste årtier af 1900-tallet. Fra midten af 80'erne har arten været i stor fremgang, hvilket tydeligt ses ved sammenligning af atlasprojekterne i 1970'erne og 1990'erne. Lokale undersøgelser har vist, at nogle bestande er mere end fordoblet i denne periode.Udviklingen i ynglebestanden (øverst) og vinterbestanden (nederst) opgjort ud fra årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Huldue i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 63-69 cm
Længde: 33 cm
Vægt: 250-340 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 2-3
Rugetid: 16-18 dage
Ungetid: 20-30 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 1136
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 212
Sidste måned: 225

Forrige artLink til denne sideNæste art