Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Beskrivelse
Tyrkerduen er en lille, elegant beigefarvet due, på størrelse med en tamdue, med et iøjnefaldende smalt, sort halsbånd. Arten har en meget karakteristisk sang: ku-kuuuh-ku , som gentages hurtigt.

Levested
Tyrkerduens oprindelige levested er Asien, hvor den i dag optræder fra Tyrkiet og østpå gennem Indien til Kina. Det danske navn er oversat fra det tyske navn Türkentaube. Dette navn beror formentlig på, at arten, da den blev beskrevet af vestlige videnskabsmænd i midten af 1800-tallet, især var kendt fra Tyrkiet, hvor den i hvert fald har optrådt fra 1700-tallet. Fra Tyrkiet og Balkan er den i løbet af 1900-tallet ekspanderet markant op gennem Europa, og i 1948 blev den første gang registreret i Danmark. Det første ynglefund herhjemme stammer fra 1950. I dag er arten udbredt i hele Europa, undtagen i det nordlige Skandinavien og store dele af Spanien og Portugal. Det er omdiskuteret, hvad der er grunden til denne voldsomme ekspansion. I Danmark yngler spredt over hele landet. Tyrkerduen foretrækker områder med villahaver, erhvervsområder, havnearealer, jernbaneterræn, parker og landsbyer. I centrum af større byer, i skov og på det åbne land er den derimod forholdsvis sjælden.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

I Danmark er de fleste tyrkerduer standfugle, som om vinteren kan samles i større flokke på f.eks. høstede kornmarker og nær kornsiloer, hvor de finder føde. Nogle af fuglene trækker syd- og vestpå og tilbringer vinteren i Sydvesteuropa.


© John Larsen

Føde
Tyrkerduen lever, ligesom de andre duer, af diverse plantedele og korn. Ungerne fodres med den specielle duemælk, som er et ildelugtende fedt- og proteinrigt sekret, som forældrene opgylper fra kroen. Det betyder at duen, i modsætning til de fleste andre småfugle, ikke er afhængig af at fange insekter til ungerne.

Bestandsudvikling
Tyrkerduen spredte sig hurtigt efter ynglefundet i Skagen i 1950 til resten af Jylland, senere til Øerne.Fra 1980'erne var den jævnt udbredt over hele landet, og ynglebestanden har været stabil siden. Fremgangen skal måske ses som et resultat af den stigende urbanisering, som har øget antallet af egnede ynglelokaliteter. Derimod har der været en generel tilbagegang i vinterbestanden med færre af de store efterårs- og vinterflokke. Det ser dog ikke ud til, at det er vinterklimaet, der ligger til grund for dette.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Tyrkerdue i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Tage Stampe

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 47-55 cm
Længde: 32 cm
Vægt: 150-225 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 2-3
Rugetid: 14-16 dage
Ungetid: 17+ dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 26000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 481
Sidste måned: 429

Forrige artLink til denne sideNæste art