Slørugle (Tyto alba)

Beskrivelse
Sløruglen er en karakteristisk, mellemstor ugle med et hvidt, hjerteformet ansigt og sorte øjne. Fjerdragten er overvejende grålig-spættet på oversiden, mens undersiden af underarten guttata , der optræder i Danmark, er rustgul med små mørke pletter, især på flankerne. Hannerne har en speciel revirsang, som kan beskrives som et kort, ofte gentaget, vildt skrig - af nogle beskrevet som "spøgelsesagtigt"!

Levested
Sløruglen er en af de mest udbredte fuglearter i verden. Den forekommer på alle kontinenter (bortset fra Antarktis), dog ikke i det centrale og nordlige Asien, ligesom den mangler i det nordlige Nordamerika. Arten er udbredt over det meste af Europa, men forekommer dog, på nær Danmark, ikke i Norden. Sløruglen har, i tråd med den europæiske forekomst, en sydlig udbredelse i Danmark. Herhjemme yngler de fleste slørugler i Sønderjylland og Sydvestjylland.


© Erik Thomsen

Da sløruglen er udpræget nataktiv, lever den en meget skjult tilværelse og ses næsten ikke. Den nemmeste måde at opdage artens tilstedeværelse på er, hvis man finder dens ret store, sorte gylp. I dag yngler over 90% af sløruglerne i opsatte redekasser. Den massive opsætning af redekasser er sket som et led i DOF's projekt Red Sløruglen. De voksne fugle er udprægede standfugle, men ungfuglene strejfer op til 20 km væk.

Føde
Sløruglens føde består af smågnavere, som den jager over åbne marker, enge og moser om morgenen og i skumringen. Sløruglen er særlig dygtig til at fange spidsmus.

Bestandsudvikling
På verdensplan er sløruglen ikke en truet art, men i Danmark var den tidligere en af vores mest truede uglearter. Den danske bestand gik støt tilbage fra omkring 1930'erne, især pga. den intensiverede landbrugsdrift med færre udyrkede områder og færre engarealer til følge og måske også som følge af en række isvintre, der vanskeliggjorde levemulighederne for denne sydlige ugleart. Denne negative udvikling kulminerede omkring 1991 med blot ca. 20 par i Danmark. Takket være en massiv invasion fra syd i vinteren 1990/91 og ikke mindst Projekt Slørugle (se Projekt Slørugle under Projekter i øverste vandrette bjælke), som har foranlediget opsætning af redekasser på egnede lokaliteter som kompensation for tillukningen af moderne landbrugsbygninger, så er bestanden i de sidste 10 år steget til over 300 par. Den forventede fremgang øst for Lillebælt er trukket ud, men der er dog mindre bestande på Fyn, Lolland-Falster og Bornholm.


Forekomsten af Slørugle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Erik Thomsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 85-93 cm
Længde: 34 cm
Vægt han: 290-340 g
Vægt hun: 330-460 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-7 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 30-32 dage
Ungetid: 55-65 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 60-70
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 298
Sidste måned: 458

Forrige artLink til denne sideNæste art