Sneugle (Bubo scandiacus)

Beskrivelse
Sneuglen er en stor, kraftigt bygget ugle, der pga. sin størrelse og form og den hvide farve næsten ikke kan forveksles med andre fugle. Hannen er ensfarvet hvid, men kan have enkelte spredte, sorte fjer, mens hunnen har mørke tværbånd på undersiden, mørkplettet isse og mørke pletter på oversiden. Unge hanner ligner hunnerne i dragten, men kan kendes på, at hannerne er iøjnefaldende mindre end hunnerne. Parrene holder ofte sammen på livstid.

Levested
Sneuglen yngler i det arktiske område, på tundraen og på fjeldheder, fra det nordlige Skandinavien over det nordlige Rusland og Sibirien, Alaska, Nordcanada og til det nord- og nordøstlige Grønland. I Skandinavien er den uregelmæssig og yderst fåtallig; flest ynglepar forekommer i Norge. I år med rigelig føde kan sneuglepar yngle så tæt på hinanden, at man kan tale om løse kolonier. Sneuglen jager som mosehornuglen ofte om dagen. På ynglestederne jager den i alle døgnets 24 lyse timer. I modsætning til mange uglearter, der er stationære, trækker sneuglen ofte bort fra yngleområdet om vinteren pga. fødeknaphed. Trækmønsteret er ikke entydigt. Uden for ynglesæsonen kan den forekomme på meget forskellige biotoper, sågar i byområder.


Ung hun. © Klaus Malling Olsen

Sneuglen optræder meget uregelmæssigt og langt fra årligt i Danmark. Den største kendte invasion fandt sted i vinteren 1999-2000, hvor der blev set omkring 30 sneugler herhjemme. De fugle, vi ser i Danmark, kan være norske sneugler, der dog som oftest er standfugle, men kan søge bort pga. fødeknaphed, eller det kan dreje sig om russiske ugler. Flest sneugler iagttages i Nordjylland, især ved Skagen, men den er også set på Sjælland. De fleste observationer gøres i vinterhalvåret, men f.eks. i foråret og forsommeren 2009 optrådte der en sneugle på forskellige nordjyske lokaliteter gennem 3 måneder.


Gammel han. © Lars Witting

Føde
I yngleperioden lever sneuglen især af lemminger. Det betyder, at de store svingninger i lemmingebestanden påvirker bestanden af sneugler og deres trækmønster. Den har så udviklet et syn og en hørelse, at den kan spore lemmingerne under sneen. Den kan også tage andre pattedyr op til hare- og kaninstørrelse, ligesom den tager halvstore fugle som ænder og mindre gæs. Lejlighedsvis tager den også andre dyr som fisk og krebsdyr. Uden for ynglesæsonen lever den især af mindre pattedyr og fugle.

Bestandsudvikling
Udviklingen i sneuglebestanden er ikke særlig velbelyst, dels fordi den lever i sparsomt befolkede områder, dels fordi der er store årlige udsving i bestanden i takt med udviklingen af lemmingebestanden. Mange fugle dør tilsyneladende af sult på trækket. Sneuglen anses dog ikke for at være globalt truet.


Forekomsten af Sneugle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Fakta
Vingefang: 125-150 cm
Længde: 53-65 cm
Vægt han: 1.500-2.000 g
Vægt hun: 1.900-2.400 g
Kuldstørrelse: 4-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-33 dage
Ungetid: 43-50 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 8
Sidste måned: 231

Forrige artLink til denne sideNæste art