Natugle (Strix aluco)

Beskrivelse
Natuglen er den almindeligste ugle i Danmark. Det er en mellemstor ugle med sorte øjne og en ret plump kropsbygning. Arten forekommer både i en grå og rødbrun fase, hvor den rødbrune fase er den almindeligste herhjemme. Natuglen er nok den bedst kendte ugle, eftersom man kan høre dens karakteristiske tuden året rundt i mange egne af landet, dog ikke det vestlige Jylland. Fra de hvide dununger med de sorte øjne forlader reden, til de kan flyve, går der en uges tid. I denne periode kan de svæve korte afstande fra træ til træ, men de opholder sig ofte frit fremme i skovbunden. Krage- og drosselfugle, der ellers skælder kraftigt ud på de voksne natugler, freder ungerne, der ikke udgør en del af deres fjendebillede. Ungerne er selvhjulpne og kan f.eks. klatre op ad træstammer ved hjælp af kløerne. Forældrefuglene opsøger dem også på jorden for at fodre dem, så man skal ikke i misforstået barmhjertighed tage dem i pleje.

Levested
Natuglen er vidt udbredt. Den forekommer i Europa og spredt i Asien, bl.a. i Mellemøsten, det vestlige Sibirien og det sydlige Kina og Himalaya. Desuden yngler den i Nordafrika. Den findes ikke i Nordskandinavien og i Irland, men er ellers at finde over det meste af Europa. I Danmark er natuglen tilknyttet ældre, lysåben løvskov. Derfor yngler natuglen primært i Østjylland og på Øerne. I Vestjylland er der meget langt mellem parrene, og arten findes slet ikke på Bornholm. Dyrehaven nord for København er en af de bedste lokaliteter her i landet. Arten yngler også ret almindeligt ved gårde og anden bebyggelse på landet. Natuglen er standfugl og bliver som regel i sit territorium året rundt. Parrene holder sammen på livstid. Ungfuglene kan strejfe lidt, men sjældent mere end en halv snes kilometer.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Oprindeligt var natuglen udpræget hulruger, men den har tilpasset sig manglen på egnede ynglehuller i den danske natur og kan nu også finde på at yngle i åbne reder. Natuglen går i øvrigt villigt i redekasser fremstillet specielt til ugler. Opsætning af over 1000 redekasser i Jylland og på Fyn har betydet, at arten faktisk er gået frem i det vestlige Jylland.

Føde
Natuglens føde udgøres helt overvejende af mus, især markmus. I begrænset omfang tages desuden fugle, insekter og andre smådyr.


Natugle slumrer. Og en spætmejse kigger forbi. © John Larsen

Bestandsudvikling
Den danske bestand er på 3000-4000 par. Bestandsstørrelsen svinger en del fra år til år i takt med vinterens hårdhed og mængden af gnavere, men i øvrigt har man begrænset viden om den generelle bestandsudvikling. På landet synes arten at være i tilbagegang, formodentlig pga. at uglen ikke længere kan finde egnede redepladser på gårdene, eftersom moderniseringen bl.a. betyder, at mange huller lukkes. I skoven klarer den sig derimod tilsyneladende udmærket.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Natugle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 94-104 cm
Længde: 38 cm
Vægt han: 330-440 g
Vægt hun: 420-590 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 2-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-30 dage
Ungetid: 32-37 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 2447
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 797
Sidste måned: 824

Forrige artLink til denne sideNæste art