Skovhornugle (Asio otus)

Beskrivelse
Skovhornuglen minder både om natuglen og om den nært beslægtede mosehornugle. Den kan kendes på den ensfarvede, lysebrune fjerdragt, den høje og slanke fremtoning, de orangerøde øjne og de lange spidse fjerører, som rejses, når fuglen er urolig. Når en ugle ses jagende i skumringen, kan selv øvede fuglekiggere have svært ved at afgøre, om det er en skov- eller mosehornugle. Skovhornuglen er - i modsætning til mosehornuglen - nataktiv og gemmer sig dybt inde i en trækrone eller en busk om dagen.

Levested
Skovhornuglen lever i både Nordamerika, Europa og i et bredt bælte gennem det centrale Asien. I Europa er den især udbredt i de centrale dele, mens den er fåtallig i Middelhavsområdet og det nordlige Skandinavien. I Danmark er den en almindelig ynglefugl og den ugleart, som har den største udbredelse. Den findes blandt andet på mange mindre øer, da den ikke er bange for at flyve over større, åbne vandflader. Arten yngler i åben skov og i granplantager, hvor den især benytter forladte krage- og rovfuglereder. Fødesøgningen finder i højere grad sted i det åbne land.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

I Danmark er skovhornuglen standfugl, men om vinteren suppleres bestanden af trækgæster fra Sverige og Finland. Bestanden er tættest i Jylland, og gode ynglelokaliteter for arten er Rold Skov og Læsø Klitplantage med henholdsvis 13 og 10 par registreret ved optællinger i atlasprojektet i 1993-1996. Da skovhornuglen er nataktiv, er optællingerne imidlertid behæftet med usikkerhed, og en del ynglepar er formentlig overset. Om vinteren er skovhornuglen meget social og kan i dagtimerne samles i grupper på 20-30 individer. I København kendes to sådanne sovepladser, beliggende på Vestre Kirkegård og ved Utterslev Mose.

Føde
Mus udgør hovedbestanddelen af skovhornuglens føde; især tages mange markmus. I mindre grad jages også fugle og større insekter.


© Klaus Malling Olsen

Bestandsudvikling
Ynglebestanden blev i slutningen af 1980’erne angivet til at være på 1.500-2.000 par. Siden er bestanden gået frem, blandt andet på grund af de mange milde vintre, etablering af et stort antal småbeplantninger i det åbne land og i forbindelse med nogle store museår.


Forekomsten af Skovhornugle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib


© Gerner Majlandt

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 84-95 cm
Længde: 36 cm
Vægt han: 210-270 g
Vægt hun: 240-330 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-30 dage
Ungetid: 30 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 2000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 196
Sidste måned: 620

Forrige artLink til denne sideNæste art