Perleugle (Aegolius funereus)

Beskrivelse
Perleuglen er en lille ugle med et forholdsvis stort hoved med ret store, gule øjne, der giver den et forundret ansigtsudtryk. Den er navngivet efter de lyse prikker på oversiden og på issen, som kan minde om perler.

Levested
Perleuglen er udbredt på de nordlige breddegrader i både Europa, Asien og Nordamerika. I Europa forekommer den især i det nordlige Skandinavien og østover gennem Baltikum og Rusland. Derudover er der en spredt bestand i Centraleuropa. I Danmark findes den meget sporadisk som ynglefugl. Siden 1979 har den optrådt uregelmæssigt på Bornholm som udløber af den skandinaviske eller baltiske bestand, og i 2007 blev den registreret som ynglefugl i en midtjysk plantage, muligvis som udløber af den ekspanderende nordtyske bestand. Arten yngler fortrinsvis i nåleskov, hvor den især benytter gamle sortspættehuller som redested. Den kan også yngle i opsatte redekasser.


© Helge Sørensen

I Danmark ses perleuglen fortrinsvis om vinteren, hvor især hunner og ungfugle fra de nordskandinaviske bestande trækker sydpå for at overvintre. I vintre med lave gnaverbestande kan der forekomme mindre invasioner nordfra. Gode steder at se arten er ved Skagen, i Østsjælland og på Bornholm. Især i Kongelunden ved København bliver arten set de fleste vintre. Selv om den er til stede, er perleuglen svær at få at se, da den er udpræget nataktiv og om dagen trykker sig ind til stammen på graner.

Føde
Perleuglen opholder sig fortrinsvis i skoven og jager udelukkende her. Derfor består føden hovedsagelig af den skovlevende rødmus og i mindre omfang af spidsmus. Fugle udgør kun en meget lille del af føden.

Bestandsudvikling
Det er relativt nyt, at der ses ynglende perleugler herhjemme. Danmark er placeret på randen af artens udbredelsesområde. Det formodes, at perleuglen indvandrede til Danmark, i forbindelse med at sortspætten fra omkring 1970 bredte sig til Bornholm og Nordsjælland fra Sydsverige. Gamle sortspættehuller er velegnede som redeskjul for uglen. I 1979 registreredes det første sikre ynglefund på Bornholm i forbindelse med ringmærkning af sortspætter.
Det anses for usikkert, om perleuglen yngler hvert år i Danmark, men usikkerheden skal ses i lyset af, at arten er svær at registrere. Perleuglen er optaget på den danske rødliste i 1997, hvor den er kategoriseret som akut truet og derfor i fare for helt at forsvinde fra landet. Det vil være gavnligt for arten, hvis gamle træer med sortspættehuller og naturlige huller ikke fjernes, men bevares i skovbruget, da det netop er her arten gerne placerer sin rede. Ynglefundet i Midtjylland i 2007 giver håb om, at de nordtyske perleugler kan ekspandere ind i Jylland i de kommende år.


Forekomsten af Perleugle i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Helge Sørensen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 52-58 cm
Længde: 25 cm
Vægt han: 90-120 g
Vægt hun: 120-210 g
Kuldstørrelse: 3-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-32 dage
Ungetid: 28-36 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 7
Udvikling 1999-2011: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 111
Sidste måned: 186

Forrige artLink til denne sideNæste art