Biæder (Merops apiaster)

Beskrivelse
Biæderen er en usædvanligt farvestrålende fugl efter danske forhold. Den er umiskendelig med sine klare blå, grønne, gule og brune farver. Det er en social fugl, som næsten altid træffes i større eller mindre flokke, og den har en ret iøjnefaldende levevis, idet den gerne sidder på eksponerede udsigtsposter, hvorfra den flyver ud efter insekter. Også biæderens stemme er karakteristisk og iørefaldende, i form af en vidtlydende, fløjtende rullen.

Levested
Biæderen er udbredt fra Den Iberiske Halvø og det nordvestligste Afrika østover til det sydlige Hviderusland og Kasakhstan. Ud over Middelhavslandene yngler biæderen spredt og lokalt i Midt- og Vesteuropa. I Danmark er biæderen en ny ynglefugl, som senest har ynglet herhjemme fra 1998 til 2004. I 1998 slog en flok slog sig ned på Røsnæs i Vestsjælland. Det er primært Røsnæs, som har huset ynglende biædere, men arten har i perioden også ynglet andetsteds i Vestsjælland samt på Fyn og i Vestjylland. I 2004 blev der igen registreret en flok biædere på Røsnæs, men der blev desværre ikke gjort fund af ynglende biædere dér. Derimod var der et ynglepar ved Ringkøbing, der fik unger på vingerne.


© Tage Stampe

Biæderen findes i åbne og halvåbne landskaber med et rigt insektliv. Den yngler i huller, som den selv udgraver i grusgrave, lerskrænter o. lign. Biæderen er en trækfugl, og der ses normalt 20-30 fugle i Danmark hvert år, flest om foråret og først på sommeren. Det meste af verdensbestanden trækker til overvintring i det østlige og sydlige Afrika. De vestlige bestande - heriblandt formodentlig også den danske - trækker dog til overvintring i Vestafrika.

Føde
Føden består af større flyvende insekter. Biæderen jager insekterne nærmest som en stor svale, vekslende mellem aktiv flugt og glideflugt.

Bestandsudvikling
Biæderen har siden det første ynglefund i 1948 været en ekstremt sjælden og uregelmæssig ynglefugl i Danmark frem til slutningen af 1990’erne. Fra 1998 til og med 2004 har arten ynglet årligt med nogle få par. Årsagen til at arten ikke for alvor har fået fodfæste i Danmark, kendes ikke med sikkerhed, men man regner med, at vejret og fødemængden spiller en væsentlig rolle. En anden faktor, som formodentlig har stor betydning, er, at biæderkolonien fungerer bedst, når den er af en vis størrelse, og de danske kolonier har generelt været ganske små. Da Røsnæs-kolonien var på sit højeste, var ynglesuccesen også ganske god, med flere kuld på 4-5 unger.


Forekomsten af Biæder i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Bjerre

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 44-49 cm
Længde: 28 cm
Vægt: 44-78 g
Ynglealder: 1-2 år
Kuldstørrelse: 6-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 20 dage
Ungetid: 20-25 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 3-4
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 101
Sidste måned: 280

Forrige artLink til denne sideNæste art