Hærfugl (Upupa epops)

Beskrivelse
Hærfuglen er som andre skrigefugle en meget iøjnefaldende fugl. Den er ikke længere end en solsort, men den virker imponerende, ikke mindst når den rejser sin fjerprydelse på hovedet ved landing eller ved uro. Fjerprydelsen, der kan minde om en krigerhjelm, har tidligere givet anledning til, at dens tilstedeværelse blev set som et varsel om krig, heraf navnet. Hærfuglen har et langt, smalt, nedadbøjet næb. Hoved, hals og fjerprydelse er rødbrune; hjelmen har sorte spidser. Vingerne, der i flugten ses som smallest ved roden, er sorte med hvide tegninger. Hærfuglen flyver flagrende i flade buer afbrudt af glideflugt, ofte lavt over jorden, og kan minde om en stor sommerfugl i flugten.

Levested
Hærfuglen er udbredt i store dele af Europa og i et bredt bælte gennem Asien, østpå til Stillehavet. I Europa er den på retur i Nordvesteuropa. Den mangler i Storbritannien og Skandinavien, er forsvundet fra Holland og Belgien og fåtallig i Tyskland. I Danmark er der kun rapporteret om ganske få sikre ynglefund i det 20. århundrede, alle i Vestjylland. Den yngler i gamle kulturlandskaber: overdrev og fugtige enge med spredte træer, frugtplantager eller lunde med bare pletter på jorden, hvor den kan søge føde – landskabstyper, der er på retur i det moderne landbrug. De danske ynglefund har optrådt på forsømte landejendomme med dyrehold.


Territoriekamp. © Klaus Malling Olsen

De europæiske hærfugle overvintrer i et mindre antal i Sydspanien og Nordafrika og ellers i Afrika syd for Sahara, hvor den optræder sammen med en lokal race af hærfugl, senegalensis, som den ikke kan skelnes fra i felten. Arten er sjælden i Danmark, der ses hvert år kun 15-20 hærfugle herhjemme på forlænget træk om foråret. Rekorden er 41 fugle i 1995. Der forekommer også enkelte efterårs- og vinterobservationer.

Føde
Hærfuglen lever næsten udelukkende af animalsk føde, specielt større insekter og deres larver og pupper. Den fouragerer fortrinsvis på jorden, gerne i kokasser, men også i revner i træernes bark.

Bestandsudvikling
I Danmark har hærfuglen sandsynligvis ynglet spredt i hele landet i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, men fra sidste halvdel af 1800-tallet foreligger kun få beskrivelser af ynglefund. I 1900-tallet er der enkelte sikre ynglefund i Vestjylland i 1970, 1977 og 1983.


Forekomsten af Hærfugl i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Poulsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 42-46 cm
Længde: 28 cm
Vægt: 55-80 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-8 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 16-18 dage
Ungetid: 26-29 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: RE
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 132
Sidste måned: 429

Forrige artLink til denne sideNæste art