Grønspætte (Picus viridis)

Beskrivelse
Grønspætten er en stor spætte, på størrelse med en allike, og er let kendelig på sin grønne ryg og vinger, sin røde isse og nakke og det sorte parti om-kring øjnene. Hos hannen ses den gule overgump i flugten. Hannen har desuden rød skægstribe. Fuglen, der er sky, ses ofte siddende på jorden, hvor den hovedsageligt finder sin føde.
Grønspætten trommer sjældnere og svagere end andre spættearter for at markere territoriet. Ved territoriet høres et kraftigt kald, ”kly-kly-kly-kly-kly”, som den også kan udstøde i flugten.

Levested
Grønspætten er udbredt i størstedelen af Europa, dog ikke i det nordlige Skandinavien og Finland; desuden i det vestlige Rusland, dele af Tyrkiet og i Kaukasus. I Danmark yngler den stort set kun i Jylland. Her foretræk-ker den blandskov med åbne græsbevoksede lysninger, men kan også bo-sætte sig i ren løvskov eller sjældent i granskov. Den største bestand findes i Rold skov.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Redehullet hugges gerne ud i døde træer, men den benytter også forladte redehuller fra f.eks. stor flagspætte. Grønspætten får kun ét kuld unger om året og tager sig af ungerne en måneds tid efter, de er udfløjne.
Grønspætten er udpræget standfugl, men kan dog strejfe lidt i vinterhalv-året.

Føde
Grønspætten lever i overvejende grad af myrer. Den hakker hul i myretuer og stikker sin mere end 10 cm lange, klæbrige tunge ind i gangene, hvor den både fastholder myrerne og deres pupper og æg. Om vinteren kan den grave sig gennem sneen ned til myretuerne. Den kan også som andre spæt-ter hakke efter biller og larver i træ, især i råddent træ. Desuden tager den andre insekter, ligesom den kan tage bær og frugt.


Ung grønspætte. © John Larsen

Bestandsudvikling
I løbet af det 19. århundrede forsvandt grønspætten som ynglefugl på Sjælland og Lolland-Falster. Omkring 1940 forsvandt den fra Langeland, og senere fra Fyn. Til gengæld bredte den sig i Jylland i løbet af det 20. århundrede, både vestpå til hede- og klitplantagerne og nordpå, primært til det østlige Vendsyssel. Nu har grønspætten dog genindvandret både Fyn og Langeland efter en årrække med fravær. Den generelle tendens i både den danske yngle- og vinterbestanden er negativ.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Grønspætte i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 40-42 cm
Længde: 32 cm
Vægt: 180-220 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 17-19 dage
Ungetid: 23-27 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 219
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 635
Sidste måned: 798

Forrige artLink til denne sideNæste art