Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius)

Beskrivelse
Mellemflagspætten er en mellemstor flagspætte. Den ligner stor flagspætte, men er noget mindre og har et betydeligt mindre næb. Samtidig er den synligt større end lille flagspætte, der mangler den røde undergump hos de to større slægtninge. Mellemflagspætten har rød isse, der hos hannen er lidt kraftigere i farven og når lidt længere tilbage i nakken end hos hunnen. Et andet er den lyserøde undergump med den diffuse afgrænsning, der adskiller den fra stor flagspættes mørkerøde, nøje afgrænsede undergump. Unge hanner af stor flagspætte har dog også rød isse samt lyserød, diffust afgrænset undergump, hvilket besværliggør korrekt bestemmelse på nogle årstider.
Mellemflagspætten er svær at få øje på, fordi den hovedsagelig søger sin føde i trækronerne, hvor den skiftevis hopper rundt på vandrette grene på jagt efter insekter og sidder stille på tværs af grenen, skrutrygget og med hængende hale. Mellemflagspætten høres i modsætning til sine slægtninge sjældent tromme.

Levested
Mellemflagspætten yngler i Europa og det vestlige Asien. I Europa har den fortrinsvis en central og sydøstlig udbredelse. Polen, Tyskland og Grækenland rummer de største bestande. I Skandinavien optræder den ikke længere som ynglefugl. I Danmark ynglede den således sidste gang i 1959; derfor optræder den på den danske rødliste som uddød. Mellemflagspætten er kræsen med hensyn til valg af levested. Den foretrækker en naturtype, som tidligere var almindelig herhjemme, nemlig gammel løvskov med stort indslag af eg, hvor græsædende husdyr holdt skoven åben, og hvor udgåede træer fik lov at stå.


Fotograf: Erik Mølgaard © Scanbird

Der er kun gjort ganske få, af sjældenhedsudvalget godkendte, iagttagelser af mellemflagspætte herhjemme efter 1959; det foreløbig sidste fund er fra 1984.

Føde
Mellemflagspætten lever hovedsagelig af insekter, som den fanger i barken på træernes grene. De voksne fugle tager især små biller og myrer, mens ungerne ofte fodres med larver og lus. Føden kan især om vinteren suppleres med plantemateriale som nødder, ligesom den også indtager plantesaft.

Bestandsudvikling
Den europæiske bestand anses for at være stabil.


Forekomsten af Mellemflagspætte i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Martin Jessen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 33-34 cm
Længde: 22 cm
Vægt: 50-80 g
Kuldstørrelse: 4-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 22-23 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: RE
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 110
Sidste måned: 123

Forrige artLink til denne sideNæste art