Lille Flagspætte (Dryobates minor)

Beskrivelse
Lille flagspætte ligner stor flagspætte med sin sort-hvide fjerdragt, men den er ikke større end en spurv! Hannen har rød isse, hunnen hvid. I modsætning til stor flagspætte har ingen af kønnene rød undergump. Trommehvirvlen, som begge køn benytter sig af i yngletiden, er længere og hurtigere, men svagere end stor flagspættes. Arten er kendt for at reagere prompte og meget synligt på artsfællers trommen i nærheden af territoriet. Med båndoptagelser af artens trommen kan ornitologer derfor let konstatere om den er til stede i et område. Arten har desuden et enstonigt kald – ”kik” - som stor flagspætte, men svagere, og en serie af kald, ”ki-ki-ki-ki-ki”, der minder om tårnfalkens og vendehalsens tilsvarende kald.

Levested
Lille flagspætte lever i løv- og blandskove i store dele af Europa og det nordlige og centrale Asien til Stillehavskysten. Arten optrådte første gang som ynglefugl her-hjemme i Nordsjælland i 1964 efter en invasion den foregående vinter. Senere har der etableret sig en mindre bestand, dels af en underart, der kommer fra Sverige og har slået sig ned på Øerne, dels af en anden underart, der kommer sydfra og har slået sig ned i Sønderjylland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Reden hugges fortrinsvis ud i døde træstammer eller stubbe. Den foretrækker skov i nærheden af søer og åer, hvor den har adgang til insekter. Et ynglepar kræver som regel et stort territorium, mindst én kvadratkilometer skov.
Lille flagspætte er overvejende standfugl, men om vinteren optræder der af og til gæster fra Skandinavien herhjemme, fortrinsvis i den nordøstlige del af landet. Som strejfer optræder den gerne i flok, ofte sammen med mejser og andre mindre spurvefugle.

Føde
Lille flagspætte lever næsten udelukkende af insekter. Om vinteren hakker den gerne efter træborende insekter i veddet og under barken på træstubbe og døde træer, ligesom den kan gennembore tagrør på jagt efter larver og pubber. Om sommeren jager den også i træernes grene og blade. Den kan ligeledes fange flyvende insekter i luften på fluesnappermaner.


© Poul Reib

Bestandsudvikling
Bestanden af lille flagspætte er tiltaget støt siden 1964, selv om den er i tilbagegang i nabolandene. Dog er den stadig en fåtallig ynglefugl herhjemme med 30 til 50 ynglepar årligt, talrigest i skovene på Nordbornholm og nord for København, først og fremmest i Mølleådalens ellesumpe fra Farum Sø til Øresund.


Forekomsten af Lille Flagspætte i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 25-27 cm
Længde: 15 cm
Vægt: 18-22 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 18-20 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 50
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: EN
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 32
Sidste måned: 450

Forrige artLink til denne sideNæste art