Toplærke (Galerida cristata)

Beskrivelse
Umiddelbart ligner toplærken den almindelige sanglærke, men ved nærmere eftersyn er der klare forskelle, ligesom sangen hos de to arter er forskellig. Først og fremmest kan man kende toplærken på dens større top end sanglærkens. Desuden er toplærken klædt i mere grålige nuancer end sanglærken og har et længere og spidsere næb. Den er en lille smule større end sanglærken.

Levested
Toplærken har en vid udbredelse. Den forekommer i store dele af Europa, Nordafrika og Mellemøsten samt østpå gennem Asien til Korea. I Europa er toplærken især almindelig i middelhavsområdet, men forekommer også i mindre tal i store dele af Vest-, Central og Østeuropa. I Danmark, der udgør den nordvestlige grænse for artens udbredelse, er toplærken en ekstremt sjælden ynglefugl, som i 2005 kun blev registreret ynglende på én lokalitet, Hirtshals.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Toplærken er egentlig en steppefugl, der uden for Danmark primært yngler i tørre og sandede områder som steppe og landbrugsområder med sparsom vegetation. I Nordeuropa optræder arten dog som byfugl, der yngler i åbne områder med lav og spredt vegetation, bl.a. i industrikvarterer, langs jernbaner og i havneområder.
Toplærken er i modsætning til sanglærken standfugl i Danmark, selvom landet ligger på artens udbredelsesgrænse mod nord i Europa.

Føde
Toplærken lever om sommeren både af plantemateriale og insekter, som den til tider kan finde på at tage i luften. Om vinteren æder fuglen primært plantemateriale.


© Benny Gensbøl

Bestandsudvikling
Toplærkens historie i Danmark er kort. Den indvandrede til det sydlige Jylland som ynglefugl i midten af 1800-tallet og spredte sig efterfølgende til det meste af landet. Allerede omkring midten af 1900-tallet begyndte bestanden imidlertid at gå tilbage. Særligt i 1980’erne synes tilbagegangen at have været markant, og i 1992-1993 blev bestanden således opgjort til bare 60-90 par. Siden da er tilbagegangen fortsat, og arten er forsvundet fra lokalitet efter lokalitet. I dag forekommer arten kun i det nordligste Jylland, og eneste sikre ynglelokalitet er altså Hirtshals, hvor der ved en tælling i marts 2003 blev talt 11-12 fugle. I 2005 var der kun 1-2 ynglepar tilbage. Den negative udvikling har også ramt de vest- og sydeuropæiske bestande generelt. Årsagerne til artens tilbagegang er ikke særligt godt kendte, men de formodes at hænge sammen med den modernisering og intensivering af landbruget, som har fundet sted.


Forekomsten af Toplærke i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Carsten Andersen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 29-38 cm
Længde: 17 cm
Vægt: 35-45 g
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 13-15 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 2
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 47
Sidste måned: 171

Forrige artLink til denne sideNæste art