Bjerglærke (Eremophila alpestris)

Beskrivelse
Bjerglærken er på størrelse med sanglærken, men lidt slankere, ligesom helhedsindtrykket er lysere. Den kendes bedst på sine karakteristiske hovedtegninger i vekslende gult og sort samt de små, spidse, sorte ”horn”. Farverne er tydeligere hos hannen end hos hunnen, ligesom hornene er lidt mere markante. Benene er mørkere end de øvrige lærkers.

Levested
Bjerglærken er udbredt i dele af Europa, Mellemøsten, det nordlige Rusland og Sibirien, Centralasien samt største delen af Nordamerika. Den optræder dels i tundra-, dels i bjergområder, gerne over trægrænsen. I Europa yngler den i de skandinaviske fjeldområder og på Balkan.


© Klaus Malling Olsen

I Danmark optræder bjerglærken som træk- og vintergæst. De nordskandinaviske fugle overvintrer langs Nordsøens og Kanalens kyster. Størstedelen af de fugle, der observeres herhjemme, trækker videre mod sydøst, men en mindre del overvintrer i Danmark. Den opholder sig fortrinsvis på åbne, kystnære områder som strande og strandenge, men den kan også træffes inde i landet på enge og marker. Langt de fleste iagttagelser gøres i Jylland, hovedsagelig langs Vestkysten fra Vadehavsområdet over Filsø, Skjern Enge, Vest Stadil Fjord til Thy. I Østjylland er Sødringholm Strand nord for udmundingen af Randers Fjord en god lokalitet. På Sjælland ses den regelmæssigt på Vesterlyng i Nordvestsjælland.

Føde
I sommerhalvåret lever bjerglærken hovedsagelig af mindre dyr som insekter og edderkopper. Ungerne fodres også især med insekter. Resten af året tager bjerglærken frø fra græs og forskellige urter.

Bestandsudvikling
Bjerglærken indvandrede først til Skandinavien i løbet af det 18. århundrede. Oprindeligt trak de mod sydøst og overvintrede i Rusland, men efterhånden begyndte de at trække mod sydvest. Det ældste danske fund er fra 1850, hvorefter den optrådte stadig hyppigere frem til midten af det 20. århundrede, hvor de nordskandinaviske bestande begyndte at blive reduceret. Det kan hænge sammen med, at gnaverbestandene har været ret konstante i de senere årtier. Det har medført, at de rovdyr og rovfugle, der bl.a. henter deres føde i bjerglærkernes åbne reder, også har haft konstante bestande.


Forekomsten af Bjerglærke i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 30-35 cm
Længde: 16 cm
Vægt: 33-45 g
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 10-14 dage
Ungetid: 12 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 186
Sidste måned: 135

Forrige artLink til denne sideNæste art