Digesvale (Riparia riparia)

Beskrivelse
Digesvalen er en lille svale med en mat brun overside og en hvid underside, kun afbrudt af et tydeligt brunt brystbånd. I sollys ses desuden et grønligt skær. Arten har et tørt, skrattende tchrrip.

Levested
Digesvalen er udbredt cirkumpolart i et bredt bælte fra den øvre subarktiske zone sydpå til den 20-30. nordlige breddegrad. Den findes dog hverken i det nordligste Canada, i Grønland eller på Island. I Europa er arten vidt udbredt, hvor der er egnede levesteder, hvilket vil sige grusgrave, klinter, stejle åbrinker og lignende. Den forekommer langt overvejende i lavlandet, men i Schweiz optræder den dog helt op til 900 meters højde. I Danmark yngler digesvalen f.eks. også i murværket på de gamle søforter ud for København.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Digesvalen yngler i huller på op til en meters dybde, som den selv graver ud. Den begynder at overnatte i tagrørsskove, når ungerne er fløjet fra reden, og den trækker bort til overvintringsområdet i tropisk Afrika i løbet af august/september. Digesvalen er også en almindelig trækgæst i Danmark.

Føde
Digesvalens føde består af flyvende insekter og svævende edderkopper, ligesom det er tilfældet for de andre svalearter.


© John Larsen

Bestandsudvikling
På trods af at Danmark tilsyneladende har rigeligt med egnede ynglelokaliteter, forsvandt arten fra 30 % af atlaskvadraterne mellem de to atlasprojekter i henholdsvis 1971-74 og 1993-96. Denne udvikling er desværre ikke begrænset til Danmark, idet Vesteuropa i samme periode oplevede en stor og generel tilbagegang. Dette tilskrives tørke i de vesteuropæiske digesvalers vinterkvarterer i Sahelbæltet. De østeuropæiske fugle overvintrer i Østafrika og er ikke så hårdt ramt. Den negative udvikling er desværre fortsat derefter med mere end en halvering af bestanden i perioden 2000-2015.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Digesvale i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Erik Thomsen


© Erik Thomsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 26,5-29 cm
Længde: 12 cm
Vægt: 12-18 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 14 dage
Ungetid: 19 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 11000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 33-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 35
Sidste måned: 400

Forrige artLink til denne sideNæste art