Rødrygget Svale (Cecropis daurica)

Beskrivelse
Den rødryggede svale er på størrelse med landsvalen, som den umiddelbart ligner med sin blåsorte og hvide fjerdragt og sine forlængede halefjer. Den optræder kun sjældent herhjemme, men dog årligt. I modsætning til landsvalen og i lighed med bysvalen har den lys overgump, der hos den voksne rødryggede svale er lys rustrød. Det er denne rødlige overgump, der har givet fuglen det lidt misvisende navn. På engelsk hedder den mere præcist Red-rumped Swallow. Nakken og hovedets sider er lyse med en svag rustbrun toning og struben er lys. Et andet godt feltkendetegn er desuden den lige afskårede, sorte undergump.

Levested
De forskellige underarter af rødrygget svale er udbredt i det sydlige Europa, Mellemøsten, det sydlige Asien og det centrale Afrika. Den underart, der optræder i Europa, yngler på Den Iberiske Halvø, på Balkan og i Tyrkiet. Desuden er der meget små bestande i Frankrig og Italien. Artens levesteder er meget varierede, fra bjerglandskaber og dalsænkninger til bebyggede områder og byer. Den lukkede rede er konstrueret af ler og mudder og har et langt indgangsrør, som er fastgjort på redens underside.


© Klaus Malling Olsen

Den europæiske bestand af rødrygget svale overvintrer i Afrika syd for Sahara. Den ses herhjemme hvert år fra forår til efterår, men i meget begrænset antal. Flest iagttagelser gøres i maj. Det drejer sig om et forlænget forårstræk, hvor fugle fra vinterkvarteret kommer for langt nordpå på vej mod ynglepladserne i Sydeuropa. Den kan ses over hele landet, men de bedste lokaliteter er træksteder som Skagen og Gilbjerg Hoved.


© Per Poulsen

Føde
Svalerne er alle eminente flyvere. Den rødryggede svale fanger som de øvrige svaler hovedparten af sin føde i luften. Føden består hovedsagelig af insekter.

Bestandsudvikling
Den europæiske bestand af rødrygget svale vurderes som stabil.


Forekomsten af Rødrygget Svale i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Knud Pedersen


© Christian A. Jensen

Fakta
Længde: 18 cm
Vægt: 18-21 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 14-15 dage
Ungetid: 23-25 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 82
Sidste måned: 95

Forrige artLink til denne sideNæste art