Bysvale (Delichon urbicum)

Beskrivelse
Bysvalen er let genkendelig på sin sortblå overside og kridhvide overgump. Vinger og halefjer er sorte, og undersiden er ren hvid. Artens kald er et lyst, tørt prrit, og sangen er en variation over dette tema.

Levested
Bysvalen har en massiv udbredelse i Eurasien og findes desuden i et smalt bælte langs kysten i det nordvestlige Afrika. På nær Island findes bysvalen således også i hele Europa. Bysvalen er ligeledes vidt udbredt i Danmark, hvor den findes lige fra det åbne udyrkede land til bymidten i de større byer. Arten ynglede oprindeligt i klipper, og dens naturlige udbredelse i Danmark er således steder som Møns Klint, men den har tilpasset sig og yngler i dag overvejende på menneskeskabte strukturer.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Bysvalen bygger sin rede af vådt mudder, som den f.eks. kliner fast under tagskæg og lignende. Reden er helt lukket på nær et lille hul til ind- og udflyvning. De stærke reder er ret eftertragtede af visse andre fugle, f.eks. gråspurve. Det er således ikke ualmindeligt, at disse fugle fortrænger bysvalerne, når reden er næsten færdigbygget. Arten findes på mange gårde, hvor den altid yngler uden på bygningerne i modsætning til landsvalen, der typisk yngler inde i bygningerne. Bysvalen er en meget almindelig trækgæst, idet et stort antal skandinaviske fugle trækker gennem Danmark på vej mod artens vinterkvarter i tropisk Afrika.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Bysvalens føde består næsten udelukkende af flyvende insekter, som den i modsætning til landsvalen gerne tager i ret stor højde. Derfor ankommer bysvalen senere til ynglepladsen end de øvrige svalearter, da højtflyvende insekter først forekommer i større antal sidst på foråret.


© John Larsen

Bestandsudvikling
Selvom den danske bestand af bysvale er ret svingende, synes bestanden at have været jævnt stigende siden omkring 1990. Den europæiske bestand er stabil.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Bysvale i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Tage Stampe


© Tage Stampe

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 26-29 cm
Længde: 12 cm
Vægt: 15-21 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2-3
Rugetid: 14 dage
Ungetid: 19-22 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 38000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 2
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 143
Sidste måned: 369

Forrige artLink til denne sideNæste art