Markpiber (Anthus campestris)

Beskrivelse
Markpiberen er en stor, lys piber med en nærmest ustribet, lyst sandfarvet underside og en svagt plettet, gulbrun overside. Arten er en anelse større end en bogfinke. Under sangflugten flyver markpiberen i karakteristiske dybe buer med hver strofe fremført på vej ned i buen.

Levested
Udbredelsen strækker sig vidt: fra Mellem- og Sydeuropa samt Nordafrika østover gennem det sydlige Rusland og Mellemøsten til Kina og det centrale Asien. I Europa er markpiberen udbredt i Syd- og Østeuropa med mere spredte forekomster i Nord-, Vest- og Mellemeuropa. Danmark, det sydligste Sverige og de baltiske lande udgør artens udbredelsesgrænse mod nord.
I Danmark er markpiberen en ekstremt sjælden ynglefugl, som i 2003 kun ynglede på to lokaliteter, Skagens Odde samt Anholt. Arten forekommer i Danmark kun i kystområder i det nedbørsfattige Kattegatområde, hvor den er tilknyttet åbent, tørt klitterræn. Der kan dog godt være spredte buske og træer på ynglelokaliteten.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Markpiberen er langdistance trækfugl. Den overvintrer i Sahel-zonen syd for Sahara samt på Den Arabiske Halvø. En del af den europæiske bestand af markpiber overvintrer dog i det sydlige Grækenland samt Tyrkiet. Overvintringsområdet for de danske fugle kendes ikke.

Føde
Markpiberens føde består primært af insekter om sommeren. Om vinteren står der også frø på menuen.


© Benny Gensbøl

Bestandsudvikling
Markpiberen har formodentlig aldrig været mere end en fåtallig dansk ynglefugl, eftersom dens levested er begrænset til Kattegatkysterne med deres lune, tørre klima. Tidligere havde den en noget større dansk udbredelse, bl.a. med en fast bestand ved Nordsjællands kyster. Fra slutningen af 1900-tallet er arten dog gået stærkt tilbage, fra små 50 par til blot ca. 11 par i 2003. I 2006 har der kun ynglet 1-2 par; i 2007 muligvis 1 par syd for Skagen. I de fleste andre europæiske lande er markpiberbestandene også gået meget tilbage, især i perioden 1970-1990, men selv siden da har der været en bestandsnedgang på mere end 10%. I Holland optræder den således ikke længere som ynglefugl. Den rekreative udnyttelse af mange strande er formodentlig en væsentlig grund til tilbagegangen i Danmark. På europæisk plan er mere intensivt landbrug, mindre afgræsning samt tilplantning formodentlig de væsentligste årsager til tilbagegangen.


Forekomsten af Markpiber i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Nis Lundmark Jensen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 25-28 cm
Længde: 16 cm
Vægt: 20-28 g
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 2-8 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 2
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 43
Sidste måned: 121

Forrige artLink til denne sideNæste art