Skovpiber (Anthus trivialis)

Beskrivelse
Skovpiberen minder meget om engpiberen, men kendes fra denne på stemmen. Flugtkaldet er et karakteristisk, kort bzzit eller pzzib, og sangen, som fremdrages i sangflugt, er en række trillende serier, der starter med at accelerere for til sidst at blive langsommere, i takt med at fuglen daler ned gennem luften.

Levested
Skovpiberen forekommer I Europa og mod øst i et bredt bælte langt ind i Asien, næsten til Stillehavskysten. I Europa har den en omfattende udbredelse, der dog ikke omfatter Island, Irland samt dele af det sydligste Europa. I Danmark yngler skovpiberen over hele landet, men tætheden er generelt ret lav på Øerne. De fleste skovpibere finder man på hedesletten vest for den jyske højderyg samt i det nordligste Jylland. Arten yngler i alle typer skov, men den foretrækker nåleskov samt blandskov, hvor man finder den ved lysninger og i skovbryn. Heder og overdrev med spredt opvækst af træer og buske er også udmærkede yngleområder for arten, der desuden er almindelig i de jyske læhegn.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Skovpiberen er en yderst almindelig trækgæst fra de meget store skandinaviske bestande. Arten er den 3. mest almindelige fugl i Norden, og man vurderer bestanden til at ligge et sted mellem 7,5 og 13 millioner par. Skovpiberen overvintrer i de tørre dele af Øst- og Centralafrika.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Skovpiberen lever især af insekter, som den hovedsagelig fanger på jorden. I mindre omfang æder den plantefrø om efteråret og vinteren.


© Gerner Majlandt

Bestandsudvikling
Den danske ynglebestand er på stort set samme niveau som for 30 år siden. I den mellemliggende periode har bestanden dog været først stigende og siden aftagende. Bestanden synes nu som den øvrige europæiske bestand at være stabil. Regionale ændringer i skovdriften foreslås at være årsagen til den danske udvikling.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Skovpiber i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Sangflugt. © John Larsen


© Gerner Majlandt

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 25-27 cm
Længde: 15 cm
Vægt: 20-25 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 12-13 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 10000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 251
Sidste måned: 254

Forrige artLink til denne sideNæste art