Engpiber (Anthus pratensis)

Beskrivelse
Engpiberen er en lille stribet og plettet brunlig fugl på størrelse med en musvit. Benene er rødlige og bugen er lys, især i sommerdragten. Heldigvis har engpiberen en ret karakteristisk stemme, som gør det forholdsvis nemt at identificere arten, nemlig et meget højt sit-sit. Arten synger endvidere i en først stigende og dernæst langsomt dalende, vertikal sangflugt, men den synger også fra sangposter.

Levested
Engpiberen yngler med ganske få undtagelser udelukkende i Europa. Dens primære yngleområde er et bredt bælte fra Island, Storbritannien og Nordfrankrig i vest til det vestligste Kasakhstan og nordpå langs Europas østgrænse i øst. I Danmark findes engpiberen over det meste af landet på enge og overdrev. Den tætteste koncentration af engpibere finder man i Vestjylland, hvor der findes de største strandengsarealer, som er engpiberens foretrukne habitat.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Engpiberen placerer sin rede på jorden ved en tue, og den lægger gerne to kuld i løbet af ynglesæsonen. De danske fugle er trækfugle med vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa. Artens vinterkvarter inkluderer dog hele Middelhavsområdet. Danmark besøges også af mange engpibere i træktiden, hvor man på gode dage på de østdanske træksteder kan opleve over 15.000 engpibere på én dag. Enkelte af disse overvejende skandinaviske fugle overvintrer i især det sydvestlige Danmark.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Engpiberens føde består især af forskellige insekter, suppleret med frø i vinterhalvåret.

Bestandsudvikling
Den danske bestand af engpibere har udvist en svag tilbagegang siden midten af 1980'erne. Arten er desuden forsvundet fra mange indlandslokaliteter i Midt- og Østjylland. På europæisk plan er bestanden stabil.Udviklingen i ynglebestanden (øverst) og vinterbestanden (nederst) opgjort ud fra årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Engpiber i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Tage Stampe


© Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 22-25 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-25 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 13-14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 21000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: NT
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 48
Sidste måned: 205

Forrige artLink til denne sideNæste art