Rødstrubet Piber (Anthus cervinus)

Beskrivelse
Den rødstrubede piber har samme størrelse og form som den langt mere almindelige engpiber. De voksne hanners rustrøde strube, der har givet arten navn, er tydeligst i sommerdragten. Hunnens strube er normalt svagere i farven og mere gullig end hannens. Ungfuglene er sværere at kende fra engpiberen på udseendet. De kendes bedst på den kraftigere stribede overside inklusive overgumpen, de hvide ryglinjer og de tydeligt stribede flanker. Det sikreste kendetegn er imidlertid stemmen, ikke mindst fordi fuglen herhjemme ofte kun iagttages overflyvende. Kaldet er et skarpt ”psiiih”, som når en cykel piftes.

Levested
Den rødstrubede piber lever i Nordskandinavien og videre østpå gennem hele det nordligste Rusland og Sibirien og endvidere i det vestligste Alaska. I Skandinavien forekommer den i det allernordligste Norge, Finland og Sverige. Den yngler på højfjeldet og på tundraen med vegetation af pil og birk vekslende med græs.


© Klaus Malling Olsen

De skandinaviske fugle overvintrer i det østligste Middelhavsområde og i Afrika syd for Sahara. Herhjemme optræder den fortrinsvis i maj og september som en regelmæssig, men sjælden trækgæst. Den forekommer i størst antal om efteråret. Om foråret iagttages den hovedsagelig i Skagen og på de østdanske træksteder, mens den om efteråret især optræder i den øst- og sydøstlige del af landet.

Føde
Den rødstrubede piber lever af insekter og edderkopper, små vandsnegle og i et vist omfang af græsfrø.

Bestandsudvikling
Den relativt lille finske og svenske bestand er gået tilbage i tiden omkring århundredskiftet. Der forekommer ikke nøjagtige data for den store russiske bestand, men bestanden skønnes at være stabil.


Forekomsten af Rødstrubet Piber i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Rune Bisp Christensen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 25-27 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-23 g
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 11-13 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 109
Sidste måned: 86

Forrige artLink til denne sideNæste art