Gul Vipstjert (Motacilla flava)

Beskrivelse
Gul vipstjert er som de øvrige vipstjerter karakteriseret ved sin lange hale, der har givet fuglene navn. Der forekommer en del racer, der har et ret forskelligt udseende. Fælles for dem er hannernes kraftigt gule underside og olivengrønne ryg, mens hunnernes underside er lysere gul. Ungfuglenes underside er beigefarvet; kun undergumpen er lysegul. Hannernes hovedtegning er forskellig for de forskellige racer. Hos den i Danmark hyppigst forekommende race, almindelig gul vipstjert (M. f. flava), er hovedet blågråt med tydelig hvid øjen- og skægstribe. Hannen af nordlig gul vipstjert (M. f. thunbergi), der i Danmark er en ret almindelig trækgæst, mangler den hvide øjenstribe, og hovedet er mørkere end hos den almindelige gule vipstjert. Hannen af gulhovedet gul vipstjert (M. f. flavissima), der optræder sporadisk i Vestjylland, har olivengrønt hoved med gul øjenstribe. Naboracer adskiller sig mest markant fra hinanden. Det skyldes formentlig, at hunnerne foretrækker de hanner af egen race, der har de tydeligste racetræk, og at par af samme race har større ynglesucces end blandede par.

Levested
Gul vipstjert yngler i størstedelen af Europa, Rusland og Tyrkiet, det nordlige og centrale Asien og Alaska. I Danmark yngler den især på enge med lav græsvegetation, hovedsageligt langs kysterne og ved fjorde med strandenge. Indlands kan den yngle i moser. Den forekommer i størst antal ved Vejlerne og Tipperne i Jylland og på kystlokaliteter omkring København og langs Køge Bugt, f.eks. på Avedøre Holme og Ølsemagle Revle. De danske ynglefugle tilhører stort set alle racen almindelig gul vipstjert.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

I træktiden er nordlig gul vipstjert en ret almindelig gæst i Danmark. Den kan iagttages ved trækstederne eller rastende på enge eller større græsområder, f.eks. golfbaner, over hele landet. De forskellige europæiske racer af gul vipstjert overvintrer i tropisk Afrika, mens de østasiatiske racer overvintrer i Indien og Sydøstasien. De forskellige racer optræder med forskellig hyppighed på afgrænsede dele af overvintringsområdet.


Han. © Gerner Majlandt

Føde
Den gule vipstjerts føde består af insekter, som tages på jorden eller fanges i luften. Mindre flokke kan jage myg i morgen- og aftentimerne over vand, mens de i dagtimerne enkeltvis jagter møgfluer, der let skræmmes op, ved kokasser. Den lange hale understøtter balancen, når fuglen fanger insekter i luften eller i løb på jorden.

Bestandsudvikling
Den gule vipstjert er gået tilbage som ynglefugl i de senere årtier. Det skyldes især, at dens foretrukne levested, afgræssede, fugtige områder, er aftaget enten ved dræning og opdyrkning eller ved tilgroning. Især er det gået ud over indlandslokaliteterne. Til gengæld er der opstået nye lokaliteter, som huser en større bestand, f.eks. Avedøre Holme, der er et opfyldt område med tæt industri, men med spredte, fugtige græsarealer og rørsumpe.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Gul Vipstjert i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Benny Gensbøl


Hun. © Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 23-27 cm
Længde: 17 cm
Vægt: 16-22 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 13 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 6200
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 25-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 432
Sidste måned: 607

Forrige artLink til denne sideNæste art