Hvid Vipstjert (Motacilla alba)

Beskrivelse
Den hvide vipstjert er en elegant spurvefugl med sin lange stjert (hale), som den konstant vipper med, mens den ivrigt spankulerer rundt. Den hvid-grå-sorte fjerdragt gør den sammen med halen meget nem at kende, og dens velklingende flugtkald tsi-litt er ligeledes karakteristisk. Ungfuglene er derimod mindre karakteristiske, da den grålige fjerdragt ikke er så kontrastrig. Der forekommer to underarter herhjemme: den almindelige hvid vipstjert (M. a. alba), der yngler og optræder på trækket til og fra Nordskandinavien, og den britiske sortrygget hvid vipstjert (M. a. yarrellii), der optræder sjældent langs den jyske vestkyst som træk- og sommergæst.

Levested
Arten har en meget stor udbredelse i Europa og Asien. På nær det sydligste Asien forekommer den overalt på de to kontinenter. I Danmark er den hvide vipstjert også meget udbredt og findes da også i en lang række forskellige biotoper lige fra møddingen på landet til byens industrikvarter. Den yngler gerne i nærheden af vand og forekommer ikke i decideret skov eller tætbebyggede byområder. Vipstjertehunnen anbringer sin rede i hulrum, men begge forældre hjælper til med rugning og opfostring.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Uden for yngletiden samler de hvide vipstjerter sig i store flokke for at overnatte kollektivt og dermed opnå en bedre beskyttelse mod rovdyr. På de største af disse overnatningspladser kan der være flere tusinde hvide vipstjerter på én gang. De danske fugle trækker til overvintring i Middelhavsområdet samt Nordafrika, hvorimod de meget talrige skandinaviske trækgæster trækker videre mod sydøst til overvintring i Nordøstafrika. I milde vintre kan enkelte hvide vipstjerter overvintre i Danmark.


Han. © Gerner Majlandt

Føde
Den hvide vipstjert lever af insekter, som den tager på jorden.

Bestandsudvikling
Den danske bestand blev fordoblet fra midten af 1970'erne til begyndelsen af 80'erne, hvorefter bestanden stort set har ligget på det samme niveau. Stabile forhold i vinterkvarteret og artens tilpasning til det moderne industrisamfund er de primære forklaringer. Den europæiske bestand anses for at være stabil.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Hvid Vipstjert i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Erik Thomsen


Ungfugl. © Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 25-30 cm
Længde: 18 cm
Vægt: 19-27 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 14-16 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 130000
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 25-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 110
Sidste måned: 1572

Forrige artLink til denne sideNæste art