Silkehale (Bombycilla garrulus)

Beskrivelse
Silkehalen er en meget særegen fugl, som ikke kan forveksles med andre danske fugle. Mest iøjnefaldende er den store top samt de markante gule og røde felter på hale og vinger, der lyser op på baggrund af den brune grundfarve. Endvidere har arten en karakteristisk sort hagesmæk og ansigtsmaske. I flugten ligner silkehalen stæren, men er en smule mindre. Dens kald lyder som en ringen af små sølvklokker. På engelsk kaldes den Bohemian Waxwing, fordi den som en anden "boheme" eller "sigøjner" ikke har en fast trækrute, men flytter sig efter de tilgængelige føderessourcer.

Levested
Silkehalen er udbredt i nåletræsbæltet fra det nordligste Skandinavien østpå over det nordlige Rusland og Sibirien til Alaska og det nordvestlige Canada. Den yngler gerne i ældre skove med en rig undervegetation med mange bær. I Danmark er silkehalen en ret almindelig træk- og vintergæst.


© Helge Sørensen

Silkehalen er en typisk invasionsart, hvis antal i Danmark afhænger af mængden af føde i yngleområderne. Arten optrådte invasionsagtigt i vinteren 2004/05, hvor der var flere enkeltobservationer på flere tusinde individer. Tyngdepunktet for arten ligger typisk i Københavnsområdet. Artens vinterudbredelse i Europa strækker sig øst for en linje fra det nordøstlige Storbritannien til Adriaterhavet.

Føde
Silkehalens føde består om vinteren primært af bær, hovedsageligt rønnebær, men den kan også tage forskellige former for frugt. Selv om silkehalen fortærer store mængder gærede bær om vinteren, så bliver den alligevel ikke beruset, idet arten er udrustet med en usædvanlig stor lever, som sætter den i stand til at forbrænde store mængder alkohol.

Bestandsudvikling
Den europæiske bestand af silkehalen var stabil i perioden 1970-2000. I Finland var der dog tale om en markant bestandsfremgang i 1990erne.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Silkehale i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Jens Kristian Kjærgård

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 32-35,5 cm
Længde: 18 cm
Vægt: 40-68 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 15-17 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 127
Sidste måned: 241

Forrige artLink til denne sideNæste art