Vandstær (Cinclus cinclus)

Beskrivelse
Vandstæren er trods navnet ikke en stær, men tilhører sin egen familie med fem arter, hvoraf kun en er repræsenteret i Europa. Vandstæren er dog på størrelse med en stær. Den er en buttet, sort og brun fugl med karakteristisk hvidt bryst og kort hale. Den ses typisk siddende på en sten eller gren ved vandløb, mens den nervøst vipper gumpen op og ned. Denne ’kniksende’ adfærd gør arten let genkendelig. Ofte vil man, selv om vinteren, kunne høre vandstærens stille sang af varierende, knitrende toner.

Levested
Vandstæren yngler i det meste af Skandinavien, i Storbritannien, Syd - og Mellemeuropa og østpå til Centralasien.
I Danmark er den meget sjælden som ynglefugl, hvilket skyldes, at der kun findes få klare vandløb med god strøm og stenet bund, som er artens foretrukne fødesøgningssted. I det nordlige Skandinavien yngler arten gerne på små afsatser i klipperne langs elvene. I Danmark findes dette terræn kun på Bornholm. Der er således mangel på naturlige redepladser i Danmark, og opsætning af redekasser har derfor vist sig at være gavnlig for arten. Desuden yngler den gerne under mindre broer over åer.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Om vinteren ses vandstæren mere almindeligt, da de danske standfugle suppleres af fugle fra primært Norge og Sverige. Det vurderes, at den danske vinterbestand ligger på omkring 1000 fugle.

Føde
Vandstæren lever af forskellige vandlevende smådyr, hovedsageligt vårfluelarver, som den fanger ved at dykke efter dem. Den dykker altid mod strømmen for at få neddrift, og den kan også finde på at gå på bunden ved fødesøgning! Ud over insektlarver spiser vandstæren snegle, orm, tanglopper og i sjældne tilfælde småfisk. Den er en god indikator for rene vandløb, da dens fødegrundlag forsvinder ved forurening.


© John Larsen

Bestandsudvikling
Vandstærens ynglestatus blev forbedret en smule op gennem 1990’erne; medhjælpende hertil har formentlig været den mindskede udledning af urenset spildevand. Dog har antallet af ynglepar siden påbegyndelsen af DATSY-projektet (DOF 's projekt om truede og sjældne ynglefugle) i 1998 været meget lille. I 2003 blev ynglebestanden således anslået til fem par, fire i Vejle Amt og et i Århus Amt. I 2005 blev der kun registreret et sikkert ynglepar i Grejsdalen ved Vejle. Antallet af overvintrende fugle har været nedadgående siden omkring årtusindeskiftet.


Udviklingen i vinterbestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Vandstær i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 25,5-30 cm
Længde: 18 cm
Vægt: 55-75 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 16 dage
Ungetid: 19-25 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 0
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 138
Sidste måned: 207

Forrige artLink til denne sideNæste art