Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes)

Beskrivelse
Denne ganske lille, rustbrune fugl med den oprette hale er helt umiskendelig. Kønnene er ens af udseende, ligesom ungfuglene ligner de voksne fugle. Fuglens størrelse taget i betragtning har den en meget kraftig sang bestående af triller og klare fløjtetoner. Sangen kan høres året rundt, fordi arten om vinteren også forsvarer sit fødeterritorium med sang. Arten har også et typisk, snerrende kald, der lyder som en pind, som bliver trukket hen over et metalgitter.

Levested
Gærdesmutten har en omfattende udbredelse. Den findes i forskellige underarter fra Europa og enkelte områder i det nordligste Afrika gennem et ret smalt bælte i Asien østpå til Stillehavet; endvidere i Nordamerika, hvor den også findes i et bælte tværs over kontinentet. Med undtagelse af det nordligste Skandinavien og et mindre område i Sydøsteuropa yngler arten i hele Europa. I Danmark er gærdesmutten en meget almindelig ynglefugl i hele landet.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Gærdesmutten yngler fortrinsvis i tæt, fugtig vegetation i både løv- og nåleskov, men busk- og kratvegatation i nærheden af vand er også yndet. Endvidere kan man finde arten i større haver, parker og lign. Den kugleformede rede bygges af mos, visne blade, græs og grene. Hunnerne udvælger hannerne, ud fra hvor mange og hvor fine reder, de har bygget. De danske gærdesmutter er primært standfugle, men hårdt vintervejr kan formodentlig udløse et vist træk til Vest- og Sydvesteuropa. Danmark besøges endvidere af en del trækgæster fra nord.


© Ulrik Bruun

Føde
Føden udgøres af diverse insekter, særligt biller, men også edderkopper.

Bestandsudvikling
Den danske bestand af gærdesmutter er stærkt fluktuerende. Vintervejret er den mest afgørende faktor for bestandsudviklingen herhjemme. På grund af artens ringe størrelse er den meget sårbar over for kulde. Gærdesmutter overnatter gerne sammen flokvis i reder eller redekasser om vinteren for at holde på varmen. Hårde vintre gør dog et stort indhug i bestanden. Til gengæld kommer bestanden sig hurtigt, når forholdene er mere favorable, idet gærdesmutten lægger ret mange æg (6-8) og ofte har flere kuld på et år. Den europæiske bestand anses for at være stabil.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Gærdesmutte i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 13-17 cm
Længde: 12 cm
Vægt: 8-13 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 6-8 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 14-16 dage
Ungetid: 15-18 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 130000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 247
Sidste måned: 969

Forrige artLink til denne sideNæste art