Jernspurv (Prunella modularis)

Beskrivelse
Jernspurven er en lille spurvelignende fugl med et spidst insektædernæb. På undersiden og omkring hovedet er fuglen jerngrå, og oversiden er spraglet i brune nuancer. Fuglen lever en diskret tilværelse, men dens let genkendelige sang, som siges at minde om lyden af en rusten trillebør, afslører den. Også på trækket har jernspurven en karakteristisk stemme, nemlig et fint ringende sissississ. Jernspurven lever i forskellige sociale systemer med op til flere hanner og hunner i samme territorium. Blandt de jernspurve, der lever i polygame strukturer, prikker hannen ofte med næbbet på hunnens kloak før parringen for at få hende til at afgive eventuelle sædceller fra tidligere parringer med andre hanner. Hunnens interesse i at parre sig med flere hanner bunder i hendes ønske om at få flere til at hjælpe sig med at opfostre ungerne.

Levested
Jernspurven er meget tæt på at være en udelukkende europæisk art, idet den uden for Europa stort set kun forekommer i Iran. I Europa er arten vidt udbredt, dog med en generelt meget spredt forekomst i Sydeuropa samt den allersydøstligste del af kontinentet. I Danmark er jernspurven også en meget vidt udbredt ynglefugl, som forekommer i både blandskov, nåleskov, diverse krat, tilgroede moser m.m.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

De sydlige og vestlige bestande af jernspurv er standfugle, hvorimod de nordøstlige er trækfugle. De danske jernspurve hører i denne sammenhæng især sammen med de nordlige bestande, idet størstedelen af dem trækker til overvintring i Vest- og Sydeuropa. I milde vintre kan nogle fugle dog godt finde på at overvintre her i landet, gerne i nærheden af menneskelig bebyggelse. Således er jernspurven en almindelig gæst på foderbrættet i visse områder. Danmark besøges endvidere af mange skandinaviske fugle i træktiden.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Jernspurven lever hovedsaglig af mindre insekter, men efterår og vinter suppleres kosten desuden med bær og frø.


© Ulrik Bruun

Bestandsudvikling
Den danske jernspurvebestand halveredes fra midten af 1970'erne og ti år frem. Herefter har bestanden været stabil. Den europæiske bestand anses som værende stabil.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Jernspurv i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 19-21 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 19-24 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12 dage
Ungetid: 12 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 50000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 33-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 245
Sidste måned: 888

Forrige artLink til denne sideNæste art