Sydlig Nattergal (Luscinia megarhynchos)

Beskrivelse
Sydlig nattergal ligner vores hjemlige nattergal til forveksling, men har en mere rustrød overgump og hale, ligesom struben og brystet er ensfarvet og ikke let plettet som nattergalens. Da begge arter er sky og lever en meget tilbagetrukket tilværelse, bliver det dog ekstra svært at bestemme den sydlige nattergal alene på udseendet. Også på den iørefaldende og berømte stemme er de to arter imidlertid ret svære at skelne fra hinanden. Sangen er hos begge arter meget varieret, men hos sydlig nattergal er den ikke helt så voldsom, og den mangler nattergalens mere snerrende lyde. På engelsk hedder sydlig nattergal ”nightingale”. Det hænger sammen med, at det er sydlig nattergal, der optræder i England, mens vores hjemlige nattergal har en østlig udbredelse i Europa. I de grænseområder, hvor de to arter optræder sammen, f.eks. Tyskland og Polen, kan de i sjældne tilfælde danne blandingspar. Afkommet er for hannernes vedkommende frugtbart, hvad der siger noget om, hvor tæt arterne er beslægtet, mens hunnerne ikke er frugtbare.

Levested
Sydlig nattergal er udbredt i Vesteuropa, dele af Centraleuropa, Sydeuropa, det nordvestlige Afrika og spredt i det vestlige Asien i et område, der når lidt sydligere end nattergalens. Sydlig nattergal yngler ligesom nattergalen i fugtige områder som søer og moser, men i modsætning til nattergalen lever den også på tørre lokaliteter som i løvskov, parker og haver samt i åbne kulturlandskaber med hegn. Begge arter overvintrer i Afrika syd for Sahara. Den sydlige nattergal overvintrer i et bælte tværs gennem Afrika, primært nord for Ækvator.


© Klaus Malling Olsen

Til trods for at sydlig nattergal yngler meget tæt på Danmarks sydgrænse, optræder den kun yderst fåtalligt herhjemme på forlænget forårstræk. I 2003 og de næstfølgende år blev der gjort et ynglefund på det militære område Kær på Als. Ellers er der iagttaget maksimalt 10 -11 fugle om året herhjemme spredt over det meste af landet, men med flest fund i den sydlige del. De fleste iagttagelser gøres i maj og juni.

Føde
I ynglesæsonen æder sydlig nattergal først og fremmest forskellige hvirvelløse dyr som biller, myrer og orme, som den fortrinsvis tager på jorden, men den kan også fange insekter i luften. I sensommeren supplerer den føden med bær. I vinterkvarteret lever den fortrinsvis af insekter.


© Susanne Jepsen

Bestandsudvikling
Den store ynglebestand af sydlig nattergal i Europa er stabil. Arten ekspanderer i den østlige del af Slesvig-Holsten, så det er sandsynligt, at den snart vil optræde fast som ynglefugl i det sydlige Danmark.


Forekomsten af Sydlig Nattergal i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Susanne Jepsen

Fakta
Længde: 16 cm
Vægt: 18-27 g
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 99
Sidste måned: 127

Forrige artLink til denne sideNæste art