Husrødstjert (Phoenicurus ochruros)

Beskrivelse
Husrødstjerten er på størrelse med den mere almindelige rødstjert og er som den
genkendelig på sin røde hale (stjert). Hannen af den europæiske race mangler rødstjerthannens rødbrune bryst. Det meste af fuglen er koksgrå, men den har en hvid vingeplet, der i flugten kun anes som et uskarpt vingebånd. Fuglen fremtræder meget mørk. Hunnen og ungfuglene er ensfarvet gråbrune, bortset fra den røde hale, og er tydeligt mørkere end hunnen af rødstjert.

Levested
Husrødstjerten er udbredt i store dele af Europa, men mangler i det nordligste Skandinavien og i den nordligste og vestligste del af De Britiske Øer. Den yngler endvidere i Tyrkiet og pletvis østpå i Asien til Kina. Da Danmark ligger på artens nordgrænse, er den herhjemme mest udbredt i den sydlige del af landet, specielt Sønderjylland. Dog findes de tætteste bestande i store byer som København og Århus, da husrødstjerten foretrækker store bygninger, omgivet af åbent, vegetationsløst areal, som f.eks. forekommer i havne- og industrikvarterer. Disse områder har træk til fælles med det central- og sydeuropæiske bjerglandskab, som er artens oprindelige hjemsted. Husrødstjerten yngler også på større gårde i det åbne land.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Den europæiske bestand af husrødstjert overvintrer i Sydeuropa og Nordafrika, men i milde vintre kan enkelte individer overvintre herhjemme. Der går endvidere et fåtalligt træk gennem Østdanmark.

Føde
Husrødstjerten lever hovedsagelig af insekter og andre mindre hvirvelløse dyr. Den søger føde på jorden i højere grad end rødstjerten, men kan ligesom denne også fange insekter i luften eller tage dem på solopvarmede husmure, ligesom den i bjergområder kan tage dem på klippeflader. Uden for ynglesæsonen tager den også i et vist omfang bær og frø.


© Per Poulsen

Bestandsudvikling
Husrødstjerten har i løbet af det 19. og 20. århundrede bredt sig fra Sydeuropas klippelandskaber til det øvrige Europa, hvor den har kunnet udnytte høje huse til redeplads. Det første ynglefund i Danmark er fra Ribe i 1876. Øerne blev koloniseret fra 1890’erne, Bornholm dog først fra ca. 1970, og Nordjylland i 1980’erne. Husrødstjerten er en af de fugle, der har oplevet den største fremgang herhjemme i de seneste årtier af det 20. århundrede, både hvad angår udbredelse og antal.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Husrødstjert i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Poulsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 23-26 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 14-20 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 16-18 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 500
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NT
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 257
Sidste måned: 1214

Forrige artLink til denne sideNæste art