Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)

Beskrivelse
Den smukke rødstjert er en af vores mest farvestrålende småfugle. Den rustrøde underside, den sorte maske, den hvide pande og den betongrå overside på hannen giver et meget karakteristisk helhedsindtryk. Hunnen er mere uanseligt beigefarvet, men med en markant rød hale. Rødstjerten er en af de fugle, der synger tidligst om morgenen. Sangen indledes med en høj tone; dernæst kommer en 5-6 dybere lyde (hiii-dy-dy-dy-dy) og endelig en kort kvidren.

Levested
Rødstjertens udbredelsesområde omfatter Europa og Asien østpå til Centralasien samt afgrænsede områder i det nordvestlige Afrika. I Europa er arten vidt udbredt i de fleste lande, men den findes ikke på Island og i Irland. I Danmark er rødstjerten noget spredt forekommende, men den findes i hele landet. Fuglen findes især i gamle løvskove eller ældre villahaver, hvor den yngler i huller. Landets højeste bestandstæthed findes således formentlig i Jægersborg Dyrehave nord for København, men generelt er bestandstætheden højest i det nordligste Jylland, Øst- og Sønderjylland. Rødstjerten yngler også gerne i fuglekasser placeret højt til vejrs og med fri indflyvning.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Rødstjertenen lægger 3-8 æg, som har en smuk blå farve, og det er primært hunnen, som udruger dem. Hannen er dog set hjælpe til, hvilket er højst usædvanligt for drosselfugle. Hannen står til gengæld gerne for opfostringen af det første kuld, mens hunnen påbegynder kuld nummer to. Rødstjerten er langdistancetrækker og overvintrer i Sahelzonen syd for Sahara samt omkring Nilen i Østafrika. I træktiden får vi besøg af store mængder trækfugle fra de skandinaviske bestande.


Han. © Gerner Majlandt

Føde
Rødstjertens føde består af insekter og edderkopper. Hannen fanger en del insekter på fluesnappermaner eller højt i træerne, hvorimod hunnen i højere grad fouragerer på jorden.

Bestandsudvikling
I Danmark er rødstjerten en ret ny ynglefugl, der første gang blev registreret ynglende i Vendsyssel i 1863. Den har siden bredt sig til hele landet, men optræder sparsomt i Vestjylland og på Lolland. Den europæiske bestand af rødstjert er som helhed gået tilbage i perioden 1970-1990. Denne udvikling ses ikke i Danmark, hvor arten har udvidet sit yngleområde mod nord og vest. Bestanden fluktuerer en del, men har overordnet set været stigende inden for det sidste årti. Klimatiske forhold i vinterkvarteret formodes at spille en afgørende rolle for bestandsudviklingen.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Rødstjert i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © John Larsen


Hun. © Carsten R.

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 20,5-24 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 12-20 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 14-16 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 50000
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 25-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 393
Sidste måned: 1349

Forrige artLink til denne sideNæste art