Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola)

Beskrivelse
Den sortstrubede bynkefugl ligner bynkefuglen både med hensyn til adfærd og udseende; dog er farvekontrasterne tydeligere hos hannen af sortstrubet bynkefugl end hos hannen af bynkefugl. Hannen har sort hoved og strube og en tydeligt kontrasterende hvid stribe på siden af halsen. Hunnen har i forårsdragten de samme tegninger som hannen, men farverne er meget mere afdæmpede. Begge køn har rustrød underside. Hannen af den sibiriske race (maura) har kun en lille rustrød brystplet, men ellers en hvid underside. Hunnen er lysere end hunnen af de europæiske racer (rubicola og hibernans). Hannen af sortstrubet bynkefugl har en karakteristik sangflugt, hvor den under flugten svinger sig op og ned i 10-20 meters højde.

Levested
Sortstrubet bynkefugl yngler i Europa, størstedelen af det nordlige og centrale Asien samt mange steder i Afrika, i det allernordligste og syd for Sahara, primært i Østafrika. I Skandinavien er den yderst fåtallig.
I Danmark forekommer den som fåtallig ynglefugl i Sønderjylland, Vestjylland og Nordjylland, enten i klitter langs kysten, på heder eller i hedemoser længere inde i landet eller i større lysninger i nåletræsplantager. En god lokalitet for arten er Frøslev Mose og Frøslev Plantage i det østlige Sønderjylland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

De fleste danske ynglefugle trækker bort om vinteren. Nogle fugle trækker først sydpå omkring nytår, når kulden for alvor sætter ind, men i milde vintre observeres arten regelmæssigt herhjemme. En stor del af den europæiske bestand opholder sig i Middelhavsområdet i vintermånederne, men det vides ikke, hvor de danske ynglefugle overvintrer.
Den sibiriske race ses sjældent herhjemme, især på Christiansø. De fleste fugle er set om efteråret på omvendt træk, hvor de trækker stik modsat den normale trækretning.


Han. © Klaus Malling Olsen

Føde
Sortstrubet bynkefugl lever hovedsagelig af små og mellemstore insekter, som den fanger på jorden eller i luften. Den sidder i toppen af en busk eller på en pæl og vogter på bytte.

Bestandsudvikling
Det første ynglefund herhjemme blev gjort i Frøslev Mose i begyndelsen af 1940’erne. Herfra forsvandt den igen i løbet af 60’erne for siden at genindvandre i 1992 i forbindelse med et fremstød nordpå i Slesvig-Holsten. Siden 1992 er der også gjort regelmæssige ynglefund på forskellige lokaliteter i Vest- og Nordjylland. Under atlasprojektet 1971-74 var de få forekomster af arten spredt over hele landet, mens den i dag har en markant vestdansk udbredelse.


Forekomsten af Sortstrubet Bynkefugl i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Gerner Majlandt


Hun. © Gerner Majlandt

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 18-21 cm
Længde: 12.5 cm
Vægt: 14-17 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 14-15 dage
Ungetid: 14-16 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 366
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: >500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 186
Sidste måned: 197

Forrige artLink til denne sideNæste art