Stenpikker (Oenanthe oenanthe)

Beskrivelse
Stenpikkeren er en lille drossel på størrelse med en spurv. Den ses ofte siddende i opret stilling på en sten eller hegnspæl i det åbne land. Ind imellem foretager den nogle hurtige buk samt karakteristiske slag med halen. I flugten kendes den på sin skinnende hvide hale med et bredt sort bånd på halespidsen, der strækker sig lidt ind i det hvide felt midt på halen i et omvendt T. Hannen har okkerfarvet strube og bryst, bred sort øjenstribe, grå isse og ryg og sorte vinger. Hunnen mangler den sorte øjenstribe, og vingerne, issen og ryggen er brune. Struben og brystet er lysere end hos hannen.
Sangen er kort med en varieret række af knirkende toner. Stenpikkeren har sangflugt.

Levested
Stenpikkeren yngler i åbne landskaber med sten i vidt forskellige klimazoner fra arktiske over tempererede til subtropiske områder. Den optræder i højder helt op til den permanente snegrænse. Den yngler i store dele af Europa, i Vesteuropa mere spredt; det nordlige Asien, langs de sydøst- og sydvestgrønlandske kyster og i Alaska. I Danmark yngler den spredt over hele landet, hyppigst ved kysterne. Inde i landet træffer man den f.eks. i grusgrave, på større byggepladser eller andre steder med lav eller ringe vegetation.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Hovedparten af stenpikkerne fra alle yngleområderne overvintrer i Afrika i et bælte syd for Sahara fra vestkysten til østkysten. I træktiden passerer mange nordskandinaviske stenpikkere Danmark.

Føde
Stenpikkeren lever hovedsageligt af insekter, som den gerne fanger i luften. Den tager også biller, larver og snegle, som den samler op på jorden. Om efteråret kan den også tage bær.


Han med føde. © Benny Gensbøl

Bestandsudvikling
Bestanden er gået markant tilbage herhjemme i løbet af det sidste århundrede, specielt i indlandet. Det skyldes formentlig i første række omlægningen af landbruget, hvor stordriften har betydet, at mange gamle stendiger er forsvundet, ligesom faldet i kvægbrug har betydet færre afgræssede enge og græsmarker. Stenpikkeren er dog i stand til hurtigt at rykke ind på nye egnede ynglesteder, f.eks. i forbindelse med etablering af nye grusgrave, byggepladser m.m.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Stenpikker i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Benny Gensbøl


Hun. © Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 26-32 cm
Længde: 15 cm
Vægt: 17-30 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 14 dage
Ungetid: 15 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 2000
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 40
Sidste måned: 235

Forrige artLink til denne sideNæste art