Solsort (Turdus merula)

Beskrivelse
Solsorten er Danmarks mest talrige ynglefugl. Hannen er helt sort med gult næb, mens hunnen er mørkebrun og har næb i samme farve. Ungfuglene af begge køn er brune med lyse pletter de første par måneder, efter de er blevet flyvefærdige. Solsortens sang består af bløde fløjtetoner, og er melodisk og meget varieret. Fuglene er i stand til at efterligne menneskeskabte lyde, men også andre solsorte, således at nabohanner kan synge de samme motiver, ligesom ungfugle kan overtage forældrenes sangmotiver. Når solsorten flygter, høres et meget iørefaldende, skingert kald. Fuglen har også et alarmkald i et meget højt toneleje, der bruges til at advare artsfæller mod rovfugle. Højfrekvente lyde er svære at stedfæste, og udsætter dermed ikke i så høj grad den kaldende fugl for fare, og benyttes som advarsel af mange forskellige fuglearter.

Levested
Solsorten forekommer i hele Europa bortset fra det nordligste Skandinavien, og østpå gennem det centrale Asien til Stillehavet. Helt frem til omkring 1880 forekom solsorten i Danmark blot i skove og kun fåtalligt, hvorfra den så småt begyndte at brede sig til byerne. I dag er bestanden tættest i villakvarterer og parker, mens bestanden er tyndere i løvskov og specielt granskov. Den er udbredt i hele Danmark, men forekommer mest talrigt i den østlige del af landet.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

I skoven bygger solsorten rede i krat, i træernes grenkløfter eller på stubbe, mens de i haver anbringer reden i hække eller mere udsat på en stige, i en kvasbunke eller i udhuse og carporte. Den rugende hun har således vænnet sig til at være tæt på mennesker. Ældre fugle kan få op til tre kuld unger på en sæson. De fleste danske solsorte er standfugle, men et vist antal hunner og ungfugle trækker til Tyskland, Storbritannien eller Frankrig om vinteren. Når langt de fleste hanner bliver i landet, skyldes det formentlig, at de så er bedre stillet i kampen om de gode yngleterritorier det følgende år. De trækkende hunner kan derimod nyde godt af det mildere klima syd- og vestpå, således at de er i bedre foderstand ved yngleperiodens start. I trækperioden og om vinteren bliver solsortebestanden suppleret af gæster fortrinsvis fra det øvrige Skandinavien.


Han. © Jan Skriver

Føde
Solsorten søger mest føde på jorden. Den lever hovedsagelig af animalsk føde, specielt regnorm, som den lytter sig frem til. Den tager også andre mindre smådyr som snegle og insekter. I skovbunden kan man ofte høre solsorten, når den med hurtige bevægelser af benene eller næbbet spreder visne blade for at kunne komme til byttet. Om vinteren supplerer den med bær og frugt. F.eks. ses den ofte sammen med flokke af sjaggere på havernes plæner i gang med at spise nedfaldsæbler. Den optræder også almindeligt på foderbrættet, hvor den både kan spise brød og fedt.

Bestandsudvikling
Efter en mindre nedgang i slutningen af halvfjerdserne er bestanden steget jævnt. Det skyldes formentlig en kombination af det seneste tiårs milde vintre, der har mindsket dødeligheden blandt standfuglene, væksten i antallet af parcelhushaver og et øget antal småbeplantninger i landskabet.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Solsort i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Jan Skriver


Hun. © Ulrik Bruun

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 34-38,5 cm
Længde: 25 cm
Vægt: 80-110 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 2-3
Rugetid: 13-15 dage
Ungetid: 12-15 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 2094328
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 625
Sidste måned: 908

Forrige artLink til denne sideNæste art