Sjagger (Turdus pilaris)

Beskrivelse
Sjaggeren er en let genkendelig drossel, som er af samme størrelse som solsorten. De mest karakteristiske kendetegn er det grå hoved, den mørkebrune ryg samt de pileformede pletter på det gyldne bryst og den hvide bug. Fuglens advarselskald er et hæst sjak-sjak-sjak (som lyden af en stor hækkesaks), som har inspireret til artens danske navn. Sangen er knirkende med skræppende og snerrende lyde.

Levested
Sjaggeren er udbredt i et bælte fra Nord- og Centraleuropa langt ind i Asien. Desuden har den en mindre udbredelse i Vesteuropa, bl.a. yngler den spredt i Frankrig og Storbritannien. I Danmark findes sjaggeren efterhånden over det meste af landet, men den er klart mest almindelig i Nordsjælland, Nordvestjylland samt på Bornholm. I store dele af Jylland yngler arten meget spredt. Sjaggeren forekommer i åbne eller halvåbne områder med parkagtig karakter.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Sjaggeren yngler gerne i kolonier, som er ret larmende. De enlige fugle er derimod meget mere diskrete. De kolonirugende fugle har et meget effektivt forsvar mod fjender, idet de i fællesskab styrtdykker mod den indtrængende fjende og bombarderer denne med ekskrementer. Enkelte rovfugle har sågar måttet bøde med livet for deres interesse i et sjaggermåltid, fordi deres vinger er blevet tilklistrede. De danske sjaggere menes at være stand- eller strejffugle. Om vinteren suppleres de af gæster fra Nordskandinavien, der i kolde vintre kan optræde i stort tal herhjemme. I vinterhalvåret samles store flokke af sjaggere på velegnede steder; helt op til 10.000 fugle er eksempelvis talt ved København. Landet passeres endvidere af store mængder skandinaviske trækgæster. 75% af verdensbestanden overvintrer i Europa.


© Henrik F. Nielsen

Føde
Sjaggeren lever af orme, snegle, insekter og bær.

Bestandsudvikling
Sjaggeren er ret ny som dansk ynglefugl. Den har spredt sig kraftigt siden indvandringen i 1960. Sjaggeren er i stigende grad begyndt at yngle i beboede områder, bl.a. parker og villakvarterer, hvor tætheden kan overstige den, man finder i artens naturlige biotop. Siden ekspansionen har ynglebestanden været i en længevarende tilbagegang fra 1982 og frem til 2016. Tendensen for udviklingen i vinterbestanden er ligeledes negativ.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Sjagger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Holmberg


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 39-42 cm
Længde: 26 cm
Vægt: 80-140 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 500
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 23
Sidste måned: 426

Forrige artLink til denne sideNæste art