Sangdrossel (Turdus philomelos)

Beskrivelse
Sangdroslen er en brunlig drossel, som er en smule mindre end solsorten, men som ellers minder om denne i udseende. Fuglens overside er lysebrun, og undersiden er lys med mørke pletter. Benene er hudfarvede. Ligesom solsorten er også sangdroslen en dygtig sanger. Sangen er beskrevet på mange måder, f.eks. akvavit, akvavit, akvavit - rigtig tit, rigtig tit, rigtig tit, men sangdroslen har et stort repertoire og er desuden en dygtig imitator.

Levested
Sangdroslen forekommer i et bælte fra Europa til det centrale Asien. I Europa er arten meget vidt udbredt, men forekommer dog ikke på Island og i dele af det sydligste Europa. I Danmark er sangdroslen en meget almindelig fugl i hele landet, primært i nåleskov og blandskov samt i sommerhusområder, haver m.m. Den forekommer mindst talrigt i Nordvestjylland og Nordsjælland.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

De skandinaviske sangdrosler er trækfugle med vinterkvarter i det sydvestlige Europa samt i Nordafrika. I træktiden passerer mange af de nordskandinaviske bestande Danmark, flest i april og oktober. Sangdroslen er nattrækkende, og under trækket kan man høre artens karakteristiske flugtkald. Visse vintre kan enkelte sangdrosler overvintre herhjemme, men om der er tale om nordlige gæster vides ikke.


© Gerner Majlandt

Føde
Sangdroslen lever af snegle, orme, insekter samt bær. Ved at slå sneglehusene mod særligt velegnede sten er sangdroslen i stand til at knuse skallen. Ituslåede sneglehuse afslører således disse værksteder.

Bestandsudvikling
På trods af ret markante udsving synes bestanden ret stabil gennem de sidste 25 år. Hvis man ser på den del af bestanden, der yngler i skov, er billedet dog et andet, idet der her har været konstant tilbagegang siden 1988. Denne negative udvikling kompenseres af artens stigende succes i haver og lignende. På europæisk plan anses bestanden for at være stabil.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Sangdrossel i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 33-36 cm
Længde: 23 cm
Vægt: 65-90 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 12-15 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 220000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 137
Sidste måned: 595

Forrige artLink til denne sideNæste art