Misteldrossel (Turdus viscivorus)

Beskrivelse
Misteldroslen er en karakteristisk, stor og lys drossel. Dens overside er grå, og undersiden er hvid med store, mørke, runde pletter. Misteldroslen er en tand større end solsorten og markant større og lysere end sangdroslen, som er den art, misteldroslen minder mest om. I flugten kendes arten desuden på det meget specielle flugtkald, som er et langt, tørt trrrrr.

Levested
Misteldroslen er udbredt i Europa og den vestlige del af Asien. Den når sin nordligste udbredelse i det nordlige Finland og den sydligste i Marokko. På nær Island, største delen af Norge og områder i den sydøstligste del af kontinentet er den udbredt i hele Europa. I Danmark yngler misteldroslen i hele landet, men arten er klart mest almindelig i Jylland, hvorimod den yngler meget spredt og fåtalligt på Øerne. Det skyldes dens habitatkrav, som er nåle- og blandskov - gerne med lysninger og nærtliggende marker, hvor den kan søge føde. Endvidere er misteldroslen i stigende omfang begyndt at yngle i parker i jyske byer, men den er dog stadig en sjælden havefugl.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Misteldroslen er kortdistancetrækker med overvintringskvarter i Mellem- og Sydeuropa. Arten er primært nattrækkende, men om foråret ses den også om dagen. I træktiden besøges Danmark af en del skandinaviske fugle. Misteldroslen kan ses overvintrende i de mildeste vintre.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Misteldroslen lever af diverse orme, insekter, snegle og bær.


© John Larsen

Bestandsudvikling
Siden begyndelsen af det 20. århundrede har misteldroslen spredt sig meget, og formodentlig er bestanden vokset i takt hermed. Siden slutningen af 1970'erne har arten været i fremgang, men bestanden har svinget meget. Den kulminerede i årene omkring 1990. Den europæiske bestand er stabil, men med lokale svingninger.


Udviklingen i ynglebestanden (rød) og vinterbestanden (blå) opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Misteldrossel i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Morten Strange

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 42-47,5 cm
Længde: 27 cm
Vægt: 110-140 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: ? æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 14-16 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 15000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 43
Sidste måned: 212

Forrige artLink til denne sideNæste art