Savisanger (Locustella luscinioides)

Beskrivelse
Savisangeren ligner med sin brune fjerdragt og lysere underside rørsangeren og optræder ligesom den i rørskove. Den er dog en anelse mere rødbrun på ryggen end rørsangeren, der til gengæld har en lidt mere rødbrun overgump. Fra den endnu sjældnere flodsanger, som den ligner til forveksling, kendes den på underhaledækfjerene, der hos flodsangeren har tydeligere lyse bræmmer. Som det er tilfældet med de fleste sangere kendes den bedst på sangen, der lyder som en konstant snurrende, metallisk tone. Savisangeren har fået sit navn efter den italienske zoolog Paolo Savi.

Levested
Savisangeren yngler i Europa og det sydvestlige Asien. Udbredelsen i Europa er ret spredt. Den er mest talrig i Østeuropa, mens den stort set er fraværende i Skandinavien og på De Britiske Øer. Herhjemme er den fåtallig, og der er meget få veldokumenterede ynglefund, da den lever meget skjult i rørskove i søer og moser. Hvert år registreres der dog syngende hanner på forskellige lokaliteter i det meste af landet, bortset fra Midtjylland. Tøndermarsken, Vejlerne, Sydlangeland og Maribosøerne er lokaliteter, hvor den har optrådt regelmæssigt i de senere år.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Savisangeren overvintrer i tropisk Afrika. Vinterudbredelsesområdet er ikke særlig veldokumenteret, men det menes at være et relativt smalt område syd for Sahara.

Føde
Savisangeren lever hovedsagelig af insekter som myg, fluer og sommerfugle, som også ungerne fodres med. Den kan også tage snegle. Den fouragerer lavt i rørskoven og kan også tage bytte fra vandoverfladen.


© Per Poulsen

Bestandsudvikling
Savisangeren blev første gang registreret herhjemme syngende i Tinglev Mose i 1949. Det første sikre ynglefund er fra 1972 under den første atlasundersøgelse fra 1971 til 1974. Dengang skønnedes det, at der var 20 kvadrater med sandsynlige yngleforekomster, flest i Sønderjylland. I atlasundersøgelsen fra 1993 til 1997 var der et tilsvarende niveau for sandsynlige yngleforekomster, men der var nu flere østdanske lokaliteter med, primært på Lolland. De vigtigste lokaliteter i denne undersøgelse var Maribo Søndersø, Sydlangeland og Vejlerne i Thy. Den østlige tendens er fortsat i de seneste år. Hvor savisangeren oprindelig er indvandret til Sønderjylland fra Tyskland, kommer den nu formentlig til os østfra over Østersøen. Bestanden i kerneområdet i Østeuropa skønnes at være stabil.


Forekomsten af Savisanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Klaus Malling Olsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 18-21 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 13-16 g
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12 dage
Ungetid: 12-14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 20
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: CR
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 52
Sidste måned: 80

Forrige artLink til denne sideNæste art