Vandsanger (Acrocephalus paludicola)

Beskrivelse
Den meget sjældne gæst, vandsangeren, ligner den almindelige sivsanger, men issestriben, som er omkranset af to sorte striber, er meget markant gul. Ligeledes har oversiden kraftige sorte længdestriber i kontrast til to gule striber på siderne af forryggen. De kraftigere striber giver den et mindre anonymt udseende end sivsangeren. De voksne fugle har fine striber på brystet, der kan variere meget fra individ til individ, mens ungfuglene normalt mangler disse eller kun har dem i utydelig grad. Benene er lysere end sivsangerens.

Levested
Vandsangeren er udbredt i Europa og det vestligste Sibirien, østpå til floden Ob. I Europa er der spredte og ret fåtallige yngleforekomster i Østeuropa. Flest par yngler i Hviderusland, Ukraine og Polen. Der er mindre bestande i Ungarn og Litauen og ganske få ynglepar i det østlige Tyskland. Artens foretrukne ynglested er vidtstrakte, fugtige enge med græsser, urter og spredt bevoksning af pil.


© John Larsen

I betragtning af at vandsangeren yngler så tæt på os, og at trækket til vinterkvarteret i tropisk Vestafrika for hovedparten af de europæiske fugles vedkommende først går vestover til Holland, Belgien, Normandiet og Sydengland, er det bemærkelsesværdigt, at der er observeret så få vandsangere herhjemme. Formodentlig er arten ofte overset, dels fordi den lever skjult, og dels fordi den er svær at identificere. Frem til 2011 foreligger der 30 observationer af vandsanger herhjemme. I august 1999 blev 2 vandsangere fanget og ringmærket samtidig ved Indfjorden ved Bøvling i Vestjylland. I august 2003 blev 3 individer af arten fanget og ringmærket samtidigt samme sted. De fleste fugle er set i august, andre i september og oktober, og der er hørt en enkelt syngende han på Bornholm i juli. En stor del af de danske fugle er iagttaget på Bornholm og på Christiansø i forbindelse med ringmærkning. Langt de fleste fugle, der er observeret herhjemme, er trukket videre samme dag.

Føde
Vandsangeren lever af insekter såsom sommerfugle, fluer, græshopper og biller, men den kan også tage vandsnegle.

Bestandsudvikling
I løbet af det 20. århundrede er vandsangeren uddød i Vest- og Centraleuropa. Arten er samtidig gået kraftigt tilbage de fleste steder i Østeuropa, markant fra 1970’erne, og eftersom der nu kun er mellem 12.000 og 20.000 syngende hanner i Europa, der rummer størstedelen af verdensbestanden, anses arten for at være sårbar. Tilbagegangen skyldes fortrinsvis afvanding af yngleområderne. I Ungarn, hvor man har oversvømmet græsstepperne ved Hortobágy, har arten således været i markant fremgang fra slutningen af 1970’erne.


Forekomsten af Vandsanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Fakta
Længde: 11,5-13 cm
Vægt: 10-14 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage

Fredningsforhold
Global rødliste: VU
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: 1
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 22
Sidste måned: 79

Forrige artLink til denne sideNæste art