Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

Beskrivelse
Sivsangeren er med sin tydelige beigefarvede eller gråhvide øjenbrynstribe og kontrasterende mørke øjenstribe og mørke isseside en relativt let genkendelig sanger. Undersiden er hvidlig, og oversiden er ensfarvet brun med svagt aftegnede striber. Sivsangerens sang minder om rørsangerens, men den er mere livlig og varieret, ligesom den er højere.

Levested
Sivsangeren forekommer i Europa og den nordvestligste del af Asien. Den yngler i store dele af Europa, men mangler på Island og i store dele af Sydeuropa. Selv om sivsangeren er ret fåtallig, så yngler den spredt over det meste af Danmark. Dog mangler den i dele af Midtjylland. Sivsangerens typiske levested er rørsumpe, gerne de mere tørre partier med spredte pilebuske etc. Den forekommer således i søer, langs fjorde og åer; på Sjælland i højere grad i moser.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Sivsangeren er en langdistancetrækfugl, som overvintrer i Vestafrika og Sahelzonen. Fuglen er i stand til at foretage den enorme rejse på omkring 4800 km til overvintringsområdet i ét stræk. For at kunne gennemføre sådan en bedrift med en kropsvægt på kun ca. 10 gram må den øge sine fedtreserver før rejsen i en sådan grad, at dens vægt stiger med ca. 50 %. Det gør den primært ved at æde bladlus, helt op til 40 i minuttet, hvilket betyder, at den kan tage op mod et gram fedt på om dagen.


© Gerner Majlandt

Føde
Sivsangeren lever af insekter samt edderkopper.

Bestandsudvikling
Op til omkring 1970 var sivsangeren en meget mere almindelig fugl, end det er tilfældet i dag. Dengang fandtes arten i næsten alle vådområder, selv de ret små biotoper, hvorfra arten i dag desværre i stor udtrækning er forsvundet. I løbet af 1970'erne gik arten markant tilbage. Denne udvikling sættes især i forbindelse med tørke i vinterkvarteret. Fra midten af 80'erne blev bestanden stabiliseret, idet der dog skete et fortsat fald i den østlige del af landet, mens bestanden i Vest- og Nordjylland nogle steder oplevede fremgang. Generelt har bestanden fortsat sin nedadgående tendens i årene frem mod 2006, og siden da har bestanden været stabil og på niveau som i 1985.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Sivsanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Benny Gensbøl

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 17-21 cm
Længde: 13 cm
Vægt: 10-13 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 12-14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 2000
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 33-50%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 81
Sidste måned: 333

Forrige artLink til denne sideNæste art