Kærsanger (Acrocephalus palustris)

Beskrivelse
Kærsangeren er en uanselig, lille sanger, som minder meget om den mere almindelige rørsanger. Fuglens overside er brunbeige, overgumpen dog noget mere varmt farvet, og undersiden er hvidligt gulbeige. Heldigvis er kærsangeren ret let at identificere på sin sang og ret aggressive adfærd. Sangen er meget varieret og består bl.a. af en masse imitationer. Formålet med de mange lydefterligninger er muligvis en beskyttelse af territoriet, der af andre fugle kan opfattes som tæt besat. Kald og sang fra omkring 200 afrikanske arter i vinterkvarteret er blevet genkendt i kærsangerens sang.

Levested
Kærsangeren forekommer overvejende inden for Europas grænser, men udbredelsen strækker sig også østpå lidt ind i Asien. I Europa er kærsangeren hovedsagelig begrænset til Nord-, Central- og Østeuropa. Udbredelsen går fra det allerøstligste England i vest til det østligste Europa og fra omkring Stockholm i nord til Grækenland i syd. Den mangler helt i det sydvestlige Europa.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

I Danmark yngler kærsangeren i det meste af landet, men med en tydeligt aftagende tæthed mod vest. Der er således en del områder i den vestlige del af Jylland, hvor arten slet ikke forekommer. Den yngler især i høje, tætte urtebevoksninger i fugtige enge og andre vådområder. I modsætning til rørsangeren finder man ikke kærsangeren i tagrør, men i stedet sidder den i overgangszonen, hvor tagrør går over i pilekrat, brændenælder o. lign. Kærsangeren er en langdistancetrækfugl, som overvintrer i Øst- og Sydøstafrika. Trækket, som foregår om natten, går primært over det østlige Danmark.


© John Larsen

Føde
Kærsangeren lever af forskellige insekter og edderkopper.

Bestandsudvikling
Siden starten af 1900-tallet er kærsangeren gået stærkt frem som dansk ynglefugl. Arten har bredt sig yderligere i den sidste del af århundredet. Omend bestanden fluktuerer noget, er der en stigende tendens i bestanden siden midten af 1970'erne. Det stemmer overens med artens udvikling i resten af Skandinavien, idet bestanden her er steget med hele 50 % i perioden 1970-1990. Tendensen står derimod i modsætning til udviklingen for de fleste Afrikatrækkende fugle, der generelt har været i tilbagegang de seneste år. I de senere år er udviklingen i ynglebestanden havnet på et stabilt niveau.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Kærsanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Helge Sørensen


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 18-21 cm
Længde: 12,5 cm
Vægt: 11-15 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12 dage
Ungetid: 10-14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 28000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 105
Sidste måned: 300

Forrige artLink til denne sideNæste art