Gulbug (Hippolais icterina)

Beskrivelse
Gulbugen er en af de større sangere, cirka på størrelse med en musvit. Den har, som navnet antyder, gul underside; oversiden er olivengrøn. Desuden har den et ret langt næb og en opret holdning. Når fuglen rejser issefjerene, bliver hovedformen nærmest trekantet. Gulbugen har en meget fin, hurtig sang, som er fuld af forskellige imitationer. Sangen indeholder bl.a. et karakteristisk, eksplosivt tett e-eytt eller hippol-yit.

Levested
Gulbugens udbredelsesområde ligger primært i Europa, men arten forekommer dog også i et ret smalt bælte ind i Asien. I Europa forekommer arten hovedsagelig i Nordvesteuropa, Nordeuropa og Østeuropa. I Danmark yngler arten almindeligt i stort set hele landet.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Arten har ikke de store krav til habitat, og den kan således findes, hvor der bare er nogle få træer og lidt buskads. Dog yngler arten sjældent i tæt skov. Gulbugens rede er sirligt konstrueret og gerne pyntet med hvide genstande, såsom blomster, langs randen. Arten lægger gerne 5 æg, der er rosa med mørke pletter. Gulbugen er en almindelig trækgæst i Danmark; dens vinterkvarter ligger i tropisk Øst- og Sydafrika.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Gulbugens føde består af diverse insekter, edderkopper og om efteråret til tider bær.


© Helge Sørensen

Bestandsudvikling
Ynglebestanden af gulbug halveredes næsten over en kort årrække i starten af 1980'erne, hvorefter den har holdt sig stabil. På europæisk plan er bestanden for nedadgående i flere vesteuropæiske lande, mens den modsatte tendens ses i de østligste dele af artens europæiske udbredelsesområde.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Gulbug i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Tage Stampe

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 20,5-24 cm
Længde: 13,5 cm
Vægt: 12-16 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 13-14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 7500
Udvikling 1999-2011: Tilbagegang
Ændring: 20-33%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: VU
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 105
Sidste måned: 331

Forrige artLink til denne sideNæste art