Gærdesanger (Curruca curruca)

Beskrivelse
Gærdesangeren er en lille, gråbrun sanger med hvid strube og mørke ben, der lever meget skjult. Den er en en smule mindre end sin mere almindelige fætter, tornsangeren. Fuglen opdages og kendes lettest på sin karakteristiske sang, som består af en kort række klaprende lyde i samme højde. Kaldet er kort og skarpt og er blevet sammenlignet med lyden af en hæksaks, der smækkes sammen.

Levested
Gærdesangeren forekommer i Europa samt store dele af det vestlige og centrale Asien. I Europa yngler gærdesangeren i Øst-, Central- og Nordvesteuropa, dog ikke i det nordligste Skandinavien. I Danmark findes arten over hele landet.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Gærdesangeren yngler både i løvskov og nåleskov, men kan også findes i forskellige slags småbeplantninger, også i det åbne land. Blandt artens foretrukne habitater er villahaver, hvor den gerne yngler i hække, samt yngre nåleskov. Arten forekommer dog ikke i lukket skov. I Danmark er gærdesangeren en almindelig trækgæst med vinterkvarter i de tørre savanneområder i Østafrika. Fuglene trækker øst om Middelhavet, og denne sydøstlige trækretning betyder, at der ses flest rastende fugle i det østlige Danmark.


© John Larsen

Føde
Gærdesangerens føde består hovedsagelig af insekter og i begrænset omfang af bær i efteråret. Når den raster under trækket, kan den forsvare en busk eller et træ med megen føde mod artsfæller.

Bestandsudvikling
Bestanden er præget af ret store svingninger, men der synes at være en svagt faldende tendens siden midten af 1980'erne. I Europa synes bestandene generelt at være stabile eller aftagende.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Gærdesanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Bo L. Christiansen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 16,5-20,5 cm
Længde: 13,5 cm
Vægt: 10-16 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 11 dage
Ungetid: 11 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 100000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 705
Sidste måned: 875

Forrige artLink til denne sideNæste art