Havesanger (Sylvia borin)

Beskrivelse
Havesangeren er nok med sin ensfarvede gråbrune fjerdragt den mindst iøjnefaldende af de danske sangere; til gengæld har den en smuk sang, som gerne sammenlignes med solsortens, bare i et lidt højere tempo. Fuglen er på størrelse med musvitten, men den fører en meget mere skjult tilværelse.

Levested
Havesangerens udbredelse strækker sig fra Europa i et bælte ind i det vestlige Asien. Arten yngler over det meste af Europa, dog kun spredt i det sydlige Europa, ligesom den som de øvrige sangere mangler på Island. I Danmark yngler den over hele landet, dog generelt med faldende hyppighed mod vest. På Bornholm er havesangerens bestandstæthed påfaldende. Den er således den mest almindelige af de egentlige sangere og forekommer med ca. 4 gange så høj en tæthed som i resten af landet.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Havesangeren yngler i frodige løvskove med rig undervegetation, hvor den holder til i skovbryn og lysninger, i moser, på overdrev, i småbeplantninger med løvtræer og buske, i haver m.m. Havesangeren er en meget almindelig trækgæst i Danmark. De skandinaviske fugle trækker til overvintring på savannen syd for Sahara, og en del af disse fugle trækker i december længere sydpå til det sydøstligste Afrika. Nogle havesangere kan således i løbet af et år trække op til 16.000 kilometer frem og tilbage mellem ynglepladsen og overvintringskvarteret.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Havesangerens føde i ynglesæsonen udgøres af insekter og deres larver samt edderkopper, mens den uden for ynglesæsonen primært tager planteføde, især bær.


© John Larsen

Bestandsudvikling
Efter et lavpunkt i begyndelsen af 1970'erne efter en ekstrem tørke i 1969 i Sahelregionen, som havesangeren passerer på vej mod vinterkvarteret sydligere i Afrika, gik arten atter frem, til den kulminerede omkring 1980. Tendensen har siden været svagt dalende, hvilket står i modsætning til udviklingen i de andre skandinaviske lande. I Sverige er arten måske endda i fremgang.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Havesanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 20-24,5 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-23 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 12 dage
Ungetid: 10-12 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 130000
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 77
Sidste måned: 471

Forrige artLink til denne sideNæste art