Munk (Sylvia atricapilla)

Beskrivelse
Munken er en af vores lettest genkendelige sangere med sin sorte eller brune kalot, alt efter om det er hannen eller hunnen. Fjerdragten er ellers ensfarvet i grålige nuancer. Munken er på størrelse med en musvit. Den har en smuk sang, som til dels kan minde om solsortens. Den første del af sangen er meget lav, men den sidste består af en række høje, klare toner.

Levested
Munken er udbredt fortrinsvis i Europa, men forekommer desuden i et mindre, tilstødende område i det vestligste Asien samt i Nordafrika. Munken er vidt udbredt i Europa, dog med en meget begrænset forekomst i de nordligste og sydøstligste dele. I Danmark finder man munken over hele landet, men i meget varierende tætheder.Den jyske højderyg udgør en skillelinje mellem de høje tætheder i Østjylland og på Øerne og den generelt lave tæthed i det vestlige Jylland. Munken foretrækker nemlig lukkede løvskove samt blandskove med rig undervegetation, men yngler desuden almindeligt i parker, gamle haver og sommerhusområder. Da munk og havesanger benytter samme føderessourcer, kan de i visse overgangszoner, hvor begge forekommer, være konkurrenter.


Yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1993-96.

Den danske munkebestand er opdelt i to populationer, en øst- og en vestdansk, som overvintrer henholdsvis i tropisk Afrika og området omkring det vestlige Middelhav. Et stigende antal nordvesteuropæiske fugle er dog begyndt at overvintre i yngleområdet, også danske. Det har endvidere vist sig, at en del centraleuropæiske munke i de senere år også er begyndt at overvintre i Nordvesteuropa.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Munken lever af insekter, edderkopper samt bær.


Hun. © John Larsen

Bestandsudvikling
Munken er gået markant frem gennem de sidste 30 år. Faktisk er ynglebestanden mere end fordoblet i denne periode. Den samme positive udvikling har fundet sted i resten af Nordeuropa; især på De Britiske Øer har udviklingen været meget positiv. Årsagerne til fremgangen er ikke helt afdækkede, men man formoder at forøgede overlevelseschancer i vinterkvarteret er stærkt bidragende.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Munk i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Han. © Bo L. Christiansen


Hun. © DOF-arkiv

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 20-23 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 14-20 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 10-12 dage
Ungetid: 10-13 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 440000
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 147
Sidste måned: 546

Forrige artLink til denne sideNæste art