Lundsanger (Phylloscopus trochiloides)

Beskrivelse
Lundsangeren er nært beslægtet med de langt mere almindeligt forekommende arter gransanger, løvsanger og skovsanger. De er alle meget små, uanselige og har et kort, spidst næb. Adfærden er livlig. De er generelt svære at kende fra hinanden på udseendet, men lundsangeren har et spinkelt, lyst vingebånd og en rund isse. Oversidens grå farve har et grønligt skær, der på engelsk har givet den navnet Greenish Warbler. Som de fleste øvrige sangere identificeres den sikrest på sangen, der hos lundsangeren består af en ret kort og kraftig strofe.

Levested
Lundsangeren er udbredt i Rusland og Asien, mens der er mindre bestande i det østlige Europa. De største bestande i nærheden af Danmark forekommer i det sydlige Finland og De Baltiske Lande. Lundsangeren yngler i meget forskellige typer skov, men foretrækker lysninger eller skovkanter. Den optræder også i lunde og parker. I Danmark er lundsangeren en yderst sjælden ynglefugl, der primært optræder i den østlige del af landet. Der er registreret syngende hanner i flere dele af landet, men der er kun ganske få dokumenterede ynglefund, specielt på Christiansø.


© Flemming H. Nielsen

Lundsangeren overvintrer, som noget specielt for vore sangere, i Indien og Sydøstasien. Det er særligt på forårstrækket, at lundsangeren registreres herhjemme. Det drejer sig om et forlænget træk, hvor arten i år med kraftig sydøstenvind i tiden omkring 1. juni overflyver ynglepladserne i Polen og Baltikum. Flest fugle registreres på Christiansø, Bornholm og Østmøn.

Føde
Lundsangeren lever af insekter og edderkopper samt andre leddyr. Den fouragerer både på jorden og på træernes grene, ligesom den fanger insekter i luften.

Bestandsudvikling
Lundsangeren har ekspanderet vestpå i Europa i løbet af det 20. århundrede i takt med den stigende forårstemperatur. Det første fund af lundsanger herhjemme er fra 1952 på Als. Fra 1970 er den blevet registreret årligt, men antallet af observationer varierer meget fra år til år. Det første dokumenterede ynglefund er fra 1990 på Christiansø. Artens suverænt største europæiske bestand i Rusland vurderes som stabil.


Forekomsten af Lundsanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 15-21 cm
Længde: 11 cm
Vægt: 7-9 g
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: NA
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 14
Sidste måned: 144

Forrige artLink til denne sideNæste art