Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus)

Beskrivelse
Hvidbrynet løvsanger ligner vore almindelige ynglefugle løvsanger og gransanger, som den er nært beslægtet med. Den er noget mindre end disse, men er til gengæld en smule større end fuglekongesangeren, som den ligner meget, og som er en af vore mindste fuglearter. Den kan ligesom fuglekongesangeren kendes fra løvsangeren og gransangeren på de to gule vingebånd; og fra fuglekongesangeren kan den kendes på, at den kun har en meget utydelig issestribe og mangler gul overgump. Både den hvidbrynede løvsanger og fuglekongesangeren er sjældne gæster fra Sibirien, som i de senere år ses oftere på vore breddegrader.

Levested
Den hvidbrynede løvsanger forekommer i et område fra det østlige Rusland og videre østpå gennem Sibirien og Centralasien til Stillehavet. Den yngler i stort tal i nåle- og birkeskov i tajgaen. Arten overvintrer i det sydøstlige Kina og hele Sydøstasien, men hvert år finder der et vist omvendt træk sted, der bringer den helt til Nordafrika og Vesteuropa, hvor den er registreret så nordvestligt som på Island. Langt de fleste fugle, der er kommet på afveje, går formentlig hurtigt til grunde, men der er fundet overvintrende fugle i Vesteuropa.


© Klaus Malling Olsen

Herhjemme ses fuglen næsten udelukkende om efteråret, oftest på trækstederne, hvor den holder til i tæt buskads og i krat. De fleste fund gøres i Sydvestjylland, især ved Blåvands Huk, når den går i ringmærkernes net på fuglestationen. I 2008 blev der observeret 71 individer herhjemme. Ellers ligger det årlige gennemsnit i det første årti af det nye årtusinde på ca. 30 individer.

Føde
Den hvidbrynede løvsanger lever af små insekter og edderkopper. Også frø indtages i mindre omfang. Den er meget aktiv under fødesøgningen.

Bestandsudvikling
Den asiatiske bestand er stor og vidt udbredt, og arten anses ikke for at være truet. De senere års mere talrige fund i Vesteuropa kan skyldes større ornitologisk aktivitet og mere udbredt kendskab til eksotiske arter. Herhjemme blev den første gang registreret i 1964, og fra midten af 1970’erne har den optrådt regelmæssigt hvert år, efter årtusindskiftet i større antal.


Forekomsten af Hvidbrynet Løvsanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Per Poulsen

Fakta
Længde: 10 cm
Vægt: 5-8 g
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: -
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 172
Sidste måned: 107

Forrige artLink til denne sideNæste art