Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix)

Beskrivelse
Skovsangeren er ret let at kende både med hensyn til udseende og stemme. Fuglen er karakteriseret ved et lysegult ansigt og bryst og en rent hvid underside; oversiden er mosgrøn. Den korte hale og de lange vinger er et andet godt kendetegn. Skovsangerens sang er meget karakteristisk og sammenlignes gerne med den metalliske svirren af en snurrende femkrone, som med accelererende lyd falder til ro på en hård overflade.

Levested
Skovsangeren forekommer primært i Europa, men udbredelsen fortsætter i det vestligste Asien. Arten forekommer i store dele af Europa, dog kun sporadisk i Sydeuropa og det nordligste Skandinavien. I Danmark forekommer skovsangeren i hele landet, men da den især yngler i høj bøgeskov, samt i mindre grad i blandskov, så er forekomsten særligt knyttet til det østlige Jylland og Øerne. Da arten også kan findes ynglende i ældre fyrreskov med en underskov af løvtræer, træffes den i stigende grad også i Vestjylland. Endelig kan arten også yngle i åben birke- og hasselskov.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Skovsangeren er en langdistancetrækfugl, som overvintrer i Vest- og Centralafrika. Desuden besøges Danmark af et mindre antal nordiske trækfugle.

Føde
Skovsangeren lever af diverse insekter og edderkopper.


© John Larsen

Bestandsudvikling
Bestanden af skovsanger har gennemgået store svingninger herhjemme siden midten af 1970'erne. Fra omring 1990 er tendensen negativ, men man har desværre ikke kendskab til de bagvedliggende faktorer. Den europæiske bestand er generelt ret stabil.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Skovsanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 19,5-24 cm
Længde: 12,5 cm
Vægt: 7-12 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 11-12 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 4200
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 45
Sidste måned: 257

Forrige artLink til denne sideNæste art