Gransanger (Phylloscopus collybita)

Beskrivelse
Gransangeren er en uanselig lille sanger, som ville være svær at identificere, hvis det ikke var for dens karakteristiske sang: et taktfast tjif-tjaj, tjif-tjaf, som i øvrigt har givet arten dens engelske navn chiffchaff. Fuglen er på størrelse med en blåmejse; fjerdragten er grågrønlig på oversiden og gråhvid på undersiden.

Levested
Gransangeren er udbredt i Europa og i et bredt bælte gennem det nordlige Asien. Den yngler i stort set hele Europa på nær Sydspanien og det nordligste Skandinavien. I Danmark kan man efterhånden finde gransangeren i det meste af landet, dog med den største bestandstæthed i områder med megen blandskov, primært i Østjylland og på Fyn. Til trods for navnet forekommer arten faktisk sjældent i ren granskov her i landet i modsætning til resten af Skandinavien. Gransangeren yngler før løvtræerne får blade, så derfor anbringes reden ofte i stedsegrønne planter, f.eks. i grantræer eller i græstuer.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Gransangeren er en almindelig trækgæst i Danmark, hvor den i september-oktober passerer landet på vej mod vinterkvartererne i Sydeuropa, Nordafrika samt i Sahelzonen syd for Sahara. I modsætning til f.eks. løvsangeren, der overvintrer i tropisk Vestafrika, vender gransangeren tilbage allerede fra midten af marts og indtager sit territorium. Hovedtrækket af skandinaviske fugle ligger dog først i april-maj. I milde vintre kan enkelte individer finde på at overvintre her i landet.


Relativ tæthed i yngletiden opgjort ud fra punkttællinger i forbindelse med atlasundersøgelsen 1993-96.

Føde
Gransangerens føde omfatter især insekter og edderkopper, som den gerne tager ret højt oppe i træerne.


© Ulrik Bruun

Bestandsudvikling
Gransangeren indvandrede til Danmark i 1800-tallet fra syd og har siden spredt sig til stort set hele landet. Bestanden er siden 1976 ca. firedoblet, og gransangeren er i dag en meget almindelig art i Danmark. Den europæiske bestand synes generelt at være stabil.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger . Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Gransanger i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Poul Reib


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 15-21 cm
Længde: 11 cm
Vægt: 6-9 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 13-14 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 300000
Udvikling 1999-2011: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 30
Sidste måned: 566

Forrige artLink til denne sideNæste art