Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla)

Beskrivelse
Den rødtoppede fuglekonge ligner fuglekongen, der er Danmarks mindste fugl. Den er en anelse større og lidt mere farve- og kontrastrig end fuglekongen. Det bedste kendetegn er den sorte øjenstribe og det brede, hvide øjenbryn. Hannen har, som navnet siger, en kraftig, orangerød stribe på issen, som ses permanent. Hos fuglekongen ses den orange stribe i midten af den gule issestribe kun, når hannen er ophidset. Sangen og kaldet består som hos fuglekongen af høje toner, der kan være svære at opfange af det menneskelige øre, specielt hos ældre.

Levested
Rødtoppet fuglekonge har en mindre og mere sydlig udbredelse end fuglekongen. Udover i Europa og på Madeira forekommer den kun i det nordvestligste Afrika og omkring Sortehavet, bl.a. i Tyrkiet. I Europa ligger Danmark på artens nordgrænse. Der er stabile og ret store bestande i mange europæiske lande syd for Danmark, bl.a. i Tyskland, hvor den optræder almindeligt i Schleswig-Holsten. Hvor fuglekongen foretrækker nåleskov, specielt granskov, foretrækker den rødtoppede fuglekonge herhjemme blandskov med grupper af unge og gamle grantræer. Den har en udpræget sydlig og østlig udbredelse. Kerneområdet er Sønderjylland, bl.a. Frøslev Plantage, hvor den optræder som regelmæssig ynglefugl. Desuden registreres der syngende hanner i det østlige Danmark: i Nordsjælland, på Bornholm og Falster, gerne i sommerhusområder.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

De fleste danske ynglefugle trækker bort om vinteren. Arten er kortdistancetrækker; fuglene overvintrer formentlig i landene umiddelbart syd for os. Nogle år kan arten optræde talrigt i Østdanmark på forlænget træk i forårsmånederne.


© John Larsen

Føde
Den rødtoppede fuglekonge lever som fuglekongen udelukkende af animalsk føde. Det drejer sig om leddyr, edderkopper, bladlus og insekter. Den rødtoppede fuglekonge fouragerer i højere grad end fuglekongen i løvtræer og tager lidt større bytte end denne.

Bestandsudvikling
Rødtoppet fuglekonge optrådte for første gang med sikkerhed som ynglefugl i Danmark i Kongelunden i 1961, men har muligvis ynglet i Sønderjylland inden. I løbet af 60’erne og 70’erne optrådte den regelmæssigt som ynglefugl i Jylland op til området mellem Silkeborg og Århus og desuden på Sjælland, Møn og Falster. Mellem første atlasprojekt (1971-74) og det andet (1993-96) svingede bestanden en del. Under det andet atlasprojekt var arten forsvundet i Midtjylland og gået markant tilbage på Sjælland i forhold til det første, mens der til gengæld var flere nye, syddanske forekomster.


Forekomsten af Rødtoppet Fuglekonge i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2012-2021. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© John Larsen


© John Larsen

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 13-16 cm
Længde: 9 cm
Vægt: 5-7 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 7-9 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 14-15 dage
Ungetid: 19-20 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 25
Udvikling 1999-2011: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste yngle: LC
DK rødliste træk: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 131
Sidste måned: 178

Forrige artLink til denne sideNæste art